DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik TYP   101 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bitkiler dünyasının temel kavramlarını sunmak, bu kavram ve konuların anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Biyoloji ve canlılık; Botanik biliminin alt dalları; Bitkilerin sınıflandırılması ve adlandırılması; Bitkilerin kimyasal yapısı ve inorganik bileşikler; Organik bileşikler (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, sekonder metobolitler); Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel özellijkleri; Hücre çeperi ve işlevi; Hücre membranı ve işlevi; Hücre organelleri; Hücre bölünmesi; Bitkisel dokular (meristematik dokular, daimi dokular); Bitkisel organların morfolojik ve anatomik yapısı; Bitkilerde büyüme-gelişme ve hareket olayları; Bitki genetiğine İlişkin temel kavramlar. Uygulama: Genel laboratuvar kuralları; Mikroskop ve kullanımı; Bitki hücresi ve plastidler; Sitoplazma hareketleri; Ergastik maddeler; Mitoz-mayoz bölünme; Bitkisel dokular; Kök, gövde ve yaprak anatomisi ve morfolojisi; Çiçek, meyve ve tohum morfolojisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlılar dünyasını, ve Botanik bilimlerini sınıflandırır.
2) Bitkilerin kimyasal yapısını oluşturan bileşiklerin özelliklerini ve fonksiyonlarını kavrar.
3) Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel farklarını kavrar.
4) Hücre organellerini ve fonksiyonlerını açıklar.
5) Bitkisel dokuların yapısını ve fonksiyonlarını açıklar.
6) Bitkisel organların anatomik ve morfolojik özelliklerini belirtir.
7) Bitkilerdeki büyüme-gelişme ve hareket olaylarını kavrar.
8) Bitki genetiğinin temel kavramlarını belirtir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoloji ve canlılık, Botanik biliminin alt dalları Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Bitkilerin sınıflandırılması ve adlandırılması, Bitkilerin kimyasal yapısı ve inorganik bileşikler Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Organik bileşikler (karbonhidratlar, yağlar) Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Organik bileşikler (proteinler, nükleik asitler, sekonder metobolitler) Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin genel özellikleri; Hücre çeperi ve işlevi; Hücre membranı ve işlevi Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Hücre organelleri Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Hücre bölünmesi Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Meristematik dokular Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Daimi dokular Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Kök ve gövdelerin morfolojik ve anatomik yapısı Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Yaprakların morfolojik ve anatomik yapısı Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Bitki generatif organlarının morfolojik ve anatomik yapısı Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Bitkilerde büyüme-gelişme ve hareket olayları Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Bitki genetiğine İlişkin temel kavramlar Okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar