DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik TEP   106 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistiğe ilişkin temel kavramları tanıtmak, verilerin derlenmesi, bunların anlamlı ve anlaşılır şekilde sunulması, karar almaya yönelik olarak, istatistik yöntemler yardımıyla veriler arasında ilişki kurma ve yorumlama becerilerini kazandırmak
Dersin İçeriği
İstatistiğin tanımı, önemi, günlük hayattaki ve bilimsel araştırmalardaki yeri, verilerin özetlenmesi, çizelge ve grafiklerle gösterimi, tanımlayıcı istatistikler, olasılık ve dağılımları, istatistiksel tahmin, hipotez testleri, değişkenler arasındaki ilişkiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili verileri derleyebilir, sınıflayabilir çizelge ve grafiklerle sunabilir.
2) Sayısal verilere ilişkin tanımlayıcı istatistikleri hesaplayabilir.
3) Hipotez kurabilir, hipotezi test edebilir, istatistiksel çıkarım yapabilir.
4) İstatistik yöntemleri kullanarak veriler arasında ilişki kurabilir, karar almaya yönelik yorumlar yapabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğin tanımı, önemi, günlük hayattaki ve bilimsel araştırmalardaki yeri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Verilerin derlenmesi, özetlenmesi çizelge ve grafikle sunulması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Tanımlayıcı istatistikler, merkezi eğilim ölçüleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Tanımlayıcı istatistikler; yayılma ölçüleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Olasılık ve olasılık dağılımları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Olasılık ve olasılık dağılımları (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 İstatistiksel tahmin Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara sınav Ara Sınav Hazırlığı Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 İstatistiksel tahmin (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Hipotez testleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Hipotez testleri (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Değişkenler arası ilişkiler; korelasyon analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Korelasyon analizi (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Değişkenler arası ilişkiler; Regresyon analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Genel Tekrar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl sonu Sınavı Yarıyıl sonu sınav hazırlığı Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar