DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikro Ekonomi TEP   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şinasi AKDEMİR
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞİNASİ AKDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikro ekonomi kuramından amaçlı yararlanma becerilerinin kazandırılması; iktisadi model kurulması ve yorumlanması, tüketici ve üretici fonksiyonlarının matematiksel analizinin yapılması ve yorumlanması; firmaların farklı piyasalarda davranışlarının analiz edilmesi
Dersin İçeriği
Ekonominin tarihsel gelişimi, ekonominin temel sorunları, ekonomik sistemler, iktisadi olaylar, arz - talep teorisi ve piyasa dengesi, elastikiyet kavramları, tüketici ve üretici davranışları teorisi, üretim maliyetleri, fiyat teorisi kavramı, fiyat teorisinin kapsadığı konular, piyasalar ve piyasa türleri, aksak rekabet koşulları, üretim faktörleri fiyat analizleri, genel denge analizi, mikro ekonomik piyasa başarısızlıkları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisadi modeller kurabilir, üretici ve tüketici tercihlerinin matematiksel analizini yapabilir
2) Tam rekabet piyasasında ve aksak piyasalarda firma ve endüstri dengesinin oluşumunu analiz edebilir;
3) Faktör piyasalarında firma ve endüstri dengesinin oluşumunu analiz edebilir.
4) Tarımsal üretimin ekonomik analizinde matematiksel araçları kullanabilir ve analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomilerin temel sorunları, temel ekonomik sorunlar, ekonomik düzen ve kuramsal çerçeve Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
2 Tüketici teorisi, faydanın ölçülebilirliliği, eş marjinal fayda ilkesi, tüketici dengesi (kardinal yaklaşım) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
3 Farksızlık analizi ve tüketici dengesi (ordinal yaklaşım) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
4 Tüketici geliri, fiyatlar ve tercihlerdeki değişim ve tüketici dengesi, piyasa talebi, gelir ve ikame esneklikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
5 Üretim fonksiyonu, en düşük maliyetle üretim,maliyet teorisi ve arz analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
6 Tam rekabette piyasa dengesi teorisi veya kısmi denge Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
7 Aksak rekabetin ortaya çıkışı ve nedenleri, monopol Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
9 Üretim faktörleri fiyat analizi, üretim faktörleri talebi, marjinal verimlilik kuramı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
10 Ara Sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
11 Emek ve ücret, doğal kaynaklar ve rant, sermaye ve faiz, girişim ve kar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
12 Genel denge ve refah ekonomisi, mikro ekonomik piyasa başarısızlıkları: kamu malları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
13 Mikro ekonomik piyasa başarısızlıkları: dışsallıklar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
14 Mikro ekonomik piyasa başarısızlıkları: asimetrik bilgi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
15 Genel Tekrar Tüm ders notları ve kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve kaynaklar Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar