DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makro Ekonomi TEP   302 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜLTEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUFUK GÜLTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonomiyi bir bütün olarak ele alan, toplumsal ölçekteki ekonomik sorunları konu edinen makro ekonominin temel kavramlarını tanımlar, makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri keşfeder, ve güncel ekonomik sorunları makro ekonomik modellerle yorumlama yetisini kazanır.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, ekonomide mal hizmet ve para akımı, Milli gelir ve milli muhasebe, istihdam, para, Uluslararası iktisat, Ödemeler dengesi, dış ticaret teorisi, Ekonomik büyüme ve kalkınma, Büyüme ve verimlilik, kalkınma politikası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomik sorunları makro ve mikro ölçekte sınıflandırabilir.
2) Güncel makro ekonomik olayları modeller yardımıyla yorumlayabilir.
3) Makro ekonomik değişkenler arasında ilişkileri kurarak, olayları bütüncül yaklaşımla sentezleyebilir.
4) Uluslar arası ekonomik ilişkiler ile ulusal ekonomi etkileşimini kurabilir.
5) İktisadi politikaların makro ekonomik büyüklükler üzerindeki etkilerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, ekonomide mal hizmet ve para akımı Anlatım Anlatım
2 Milli gelir ve milli muhasebe, GSMH, MG, Kişisel gelir, harcanabilir gelir, gerçek ve cari değerler, Anlatım Anlatım
3 Milli gelirin hesaplanma yöntemleri Anlatım Anlatım
4 MG ve istihdam, gelir tüketim tasarruf yatırım arasındaki ilişkiler Anlatım Anlatım
5 Para ve para talebi, likidite, faiz, para arzı Anlatım Anlatım
6 Para politikası, fiyatlar genel düzeyi, paranın değeri Anlatım Anlatım
7 Enflasyon, stagflayon, deflasyon Anlatım Anlatım
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Mali politikalar ve milli gelir, kamu harcamaları, vergiler ve milli gelir Anlatım Anlatım
10 Uluslararası iktisat Anlatım Anlatım
11 Ödemeler dengesi, dış ticaret teorisi Anlatım Anlatım
12 Döviz ve döviz kuru, devaluasyon, revaluasyon Anlatım Anlatım
13 Ekonomik büyüme ve kalkınma, anlamı niteliği ve ölçümü Anlatım Anlatım
14 Büyüme ve verimlilik, kalkınma politikası Anlatım Anlatım
15 Genel Tekrar - Ekonominin İşleyişi Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar