DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırsal Kalkınma TEP   303 5 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kırsal alanların ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerini, geri kalmışlık nedenlerini ve giderilmesi yönündeki girişimleri irdeleyebilecekleri, alternatif çözümler üretebilecekleri kuramsal bir altyapı ve analitik düşünebilme yetisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Az gelişmişlik sorunu; Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları; Geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri; Kalkınmanın ölçümü ve az gelişmiş ülkelerin başlıca özellikleri; Kırsal alan ve özellikleri; Kırsal kalkınmanın tanımı, önemi, amaç, ilke ve unsurları; Kırsal kalkınmada tarımın rolü, Kırsal kalkınma politikaları; Küreselleşme ve kırsal kalkınma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Az gelişmişlik sorununu bilir ve tanımlar
2) Geleneksel büyüme ve kalkınma teorilerini sayar ve açıklar
3) Az gelişmiş ülke özelliklerini bilir ve kalkınma kriterlerini sayar
4) Kırsal alan ayrımında kullanılan farklı yaklaşımları bilir ve kır-kent ayrımını yapar
5) Kırsal alanların ve kır toplum yapısının karakteristik özelliklerini sayar ve açıklar
6) Ekonomik, kırsal ve tarımsal kalkınma etkileşimini bilir ve açıklar
7) Kırsal geri kalmışlığın nedenlerini açıklar ve giderilmesi yönündeki mevcut ve alternatif politikaları tartışır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Az gelişmişlik ve tanımlanması sorunu Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Gelişmişliğin ölçüm sorunu ve kriterleri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Az gelişmiş ülkelerin özellikleri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kırsal alanların ayrımı ve tanımı sorunu: Dünyada ve Türkiye'de durum Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kırsal alanların ayrımı ve tanımı sorunu: Dünyada ve Türkiye'de durum (Devam) Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Kırsal alan ve kır toplum yapısının özellikleri Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kırsal kalkınmanın tanımı, önemi ve amaçları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kırsal kalkınmanın ilke ve unsurları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kırsal kalkınmanın ilke ve unsurları (Devam) Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kırsal kalkınmada tarımın rolü Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kırsal kalkınma politikaları Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kırsal kalkınmada yeni yaklaşımlar Ders notları ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve önerilen kaynakların tümü Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar