DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi İstatistiği TEP   310 6 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNA ALEMDAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım ekonomisiyle ilgili ikincil verilere erişim, birincil veri elde edilmesiyle ilgili temel örnekleme bilgilerini uygulama, elde edilen verileri çeşitli şekillerde sınıflandırarak özetleyebilme, endeks, parite gibi, iç ve dış ticaret hadleri gibi çeşitli istatistiksel ölçütleri hesaplayabilme ve yorumlayabilme becerisinin kazandırılması
Dersin İçeriği
İstatistiğin tanımı, sınıflandırılması ve kaynakları; Tarım ekonomisi alanında en fazla kullanılan istatistiki veriler, bunların sınıflandırılması ve kaynakları; İstatistiki verilerin derlenmesi, veri derleme teknikleri (anket, gözlem, deney, projeksiyon); Sayısal verilerin analizi için gerekli temel bilgiler; basit ve bileşik indeks hesaplama yöntemleri ve kullanım alanları, artış hızı hesaplamaları, zaman serisi analizleri (trend, konjonktür, mevsimlik değişmeler ve geçici dalgalanmalar).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye ve dünyadaki başlıca veri kaynaklarının edinilebileceği yerlerin bilir ve bu verilere erişim sağlar
2) Başlıca örnekleme yöntemlerinin üstün ve zayıf yönlerini ayırt edebilir, örnek hacmini belirleyebilir;
3) Ekonomik ve sosyal analizlerde başlıca veri özetleme türlerini (endeksler, pariteler vb) yorumlayabilir
4) Verilerin görsel analizinde kullanılan başlıca teknikleri kullanılabilir, yorumlanabilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel istatistiksel kavramlar: oranlar, yüzdeler, endeksler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
2 Türkiye ve dünyadaki önemli bazı veri kaynakları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
3 Tanımlayıcı teknikler (kutu diyagram-sap ve yaprak diyagramı) Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
4 Mekan ve zaman endeksleri, sabit ve değişken esaslı endeksler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
5 Basit ve bileşik endeksler, Laspeyres, Paasche ve Fisher endeksleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
6 Endeksler üzerinde ve endekslerle yapılan işlemler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
7 Önemli bazı bileşik fiyat endeksleri: TEFE,TÜFE ve ÜFE Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
9 Pariteler Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
10 Dış ticaret endeksleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
11 Zaman serisi analizlerine giriş; zaman serisi bileşenleri; hareketli ortalamalar tekniğiyle trend hesabı Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
12 En küçük kareler yöntemiyle trend hesabı Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
13 Mevsimlik dalgalanmalar ve Devresel ve düzensiz hareketler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
14 Örnekleme yöntemleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
15 Genel gözden geçirme Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar