DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırsal Sosyoloji TEP   407 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Müge DAVRAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MÜGE DAVRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyoloji disiplininin temel kavram ve ilkelerini kullanarak, kırsal ve kentsel kesimde yaşayan insanlar arasındaki sosyo-ekonomik, demografik ve kültürel farklılıkları nedenleriyle ortaya koymak; kırsal ve kentsel toplumun kendi içerisindeki farklılıkları ve yaşanan toplumsal değişmeleri vurgulamak; kırsal kesimde çalışacak kişilere kırsal toplum yapısını teorik ve pratik uygulamalarla tanıtmak
Dersin İçeriği
Sosyolojinin tanımı ve temel kavramları, değişik ülkelerde kırsal sosyolojinin gelişimi, kırsal alan kavramı, köylerin yönetimi, sosyolojik açıdan köy-kent farklılaşması, kırsal ve kentsel nüfusun özellikleri, kırsal toplum yapısı, köy mantalitesi, kırsal kesimde dezavantajlı gruplar, kırsal kesimde sosyal araştırmalar, kırsal kalkınma, modernleşme, göç ve toplumsal değişme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kırsal toplum yapısını ve ilişkili kavramları tanımlayabilme, analiz edebilme ve tartışma.
2) Kırsal sosyoloji çalışmalarının ve özelliklerinin Türkiye'deki yerini tartışabilme.
3) Kırsal yerleşme şekilleri ile ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilme.
4) Kırsal kesimdeki dezavantajlı grupları tanımlayabilme, analiz edebilme.
5) Kırsal ve kentsel kesim farklılıklarını sosyolojik olarak tartışabilme.
6) Kırsal alanda sosyal araştırma tasarlayabilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyolojiye Giriş ve Temel Kavramlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Köy Sosyolojisinin Özellikleri Kırsal Alan Kavramı Sosyolojik Açıdan Köy-Kent Farklılaşması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Köylerin Yönetimi Türkiye Kırsal Yerleşme Düzeni ve Bunu Etkileyen Tarihsel Olaylar (Slayt Gösterimi) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Türkiye Nüfusunun Özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Köy Toplum Yapısı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Köy Mantalitesi Kırsal Alanda Altyapı ve Kamusal Hizmetler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Dezavantajlı gruplar ) Türkiyede ve Dünyada Köy Kadınları ve Toplumsal Cinsiyet Köy Çocukları Köy Gençliği Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Kırsal Alanda Sosyal Araştırmalar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Kırsal Alanda Sosyal Araştırmalar Gezi İle İlgili Grupların ve Araştırma Konularının Belirlenmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Köy Araştırması (Teknik Gezi) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
12 Köy Araştırması (Teknik Gezi) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
13 Seminer (Köy araştırma raporlarının sunumu) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Kırsal Kalkınma-Değişme ve Modernleşme Kırsal Kesimde Göçler ve Toplumsal Değişme (nüfus-kentleşme-aile- dezavantajlı gruplar....) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Kırsal Kesimde Toplumsal Değişmenin Değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar