DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 TEP   108 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Dilek KAHYALAR
Dersi Verenler
Arş.Gör.MELEK YAĞCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematiksel ve fiziksel büyüklüklerin integral veya seri toplamı ile hesaplanması.
Dersin İçeriği
Dizi ve seriler, yakınsak, ıraksak seriler, belirli ve belirsiz integral, Dik ve kutupsal koordinatlarda alan, hacim ve yay uzunluğu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dizi Limitleri hesaplayabilir.
2) Sonsuz serilerin yakınsak olup olmadığına karar verebilir.
3) Fonksiyonları sonsuz seri olarak ifade edebilir.
4) Değişik eğrileri tanımlayabilir ve çizebilir.
5) Belirsiz integral hesaplayabilir.
6) Belirli integral hesaplayabilir.
7) Belirli İntegral kullanarak Alan, Hacim, Yay Uzunluğu Yüzey alanı ve ağırlık merkezi bulabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler, Limit. Limit teoremleri, Sonsuz limitler. Monoton yakınsaklık teoremi. Alt Diziler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
2 Serilerin yakınsaklığı, n-inci Terim Testi, Geometrik seriler, p-serileri, Karşılaştırma, Limit Karşılaştırma, Oran ve Kök Testleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
3 Kuvvet serileri,Yakınsaklık yarıçapı, Kuvvet serielrinin Terim Terime türevlenmesi teoremi,Taylor ve McLaurin serileri,Binom Teoremi Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
4 Kutupsal Koordinatlar. Bazı önemli Eğriler. Eğri çizimleri. Teğetin eğimi formülü. Parametrize eğriler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
5 Belirsiz İntegral tanımı, özellikleri. Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
6 Bazı trigonometrik fonksiyonların integrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
7 Bazı cebirsel fonksiyonların değişken değiştirme ve indirgeme formülleri ile integrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
8 Rasyonel Fonksiyonların İntegrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
9 Ara Sınav Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
10 Trigonometrik ve Cebirsel özel integraller. Belirli integral tanımı ve özellikleri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
11 Diferansiyel-İntegral hesabın temel teoremleri. Değişken değiştirme formülü. Özge İntegraller. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
12 Özge İntegrallerin Yakınsaklığı. İntegral testi. Dik ve kutupsal koordinatlarda alan bulma. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
13 Disk ve Silindirik Tabakalar yöntemleri ile hacim bulma. Yay uzunluğu. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
14 Dönel yüzey alanı. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
15 Ağırlık merkezi bulma. Pappüs formülü. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
16-17 Final Sınavı Tekrar ve Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar