DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoloji TEP   109 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ümit ŞAFAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÜMİT ŞAFAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerkürenin tanınması, yerkabuğunun bileşimi ve değişimine etki eden faktörleri öğretmek ve bu özelliklerin toprak açısından önemini kavratmak
Dersin İçeriği
Yerkürenin tanıtımı, mineraller ve kayaçlar, zemin ve toprak oluşumu, bu oluşumların tarım ve mühendislik özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerkürenin yapısı ve evrimi hakkında bilgi sahibi olur.
2) Yerkabuğunu oluşturan kayalar ve mineralleri tanır,
3) Toprak oluşum prosesini kavrar.
4) Yeraltı sularını ve topraklardaki hareketini bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan t
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerin
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tanım Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
2 Yeryuvarının genel özellikleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
3 Mineraller ve özellikleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
4 Kayaç tanımı ve Kayaç yapıcı mineraller Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
5 Magmatik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
6 Sedimanter kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
7 Metamorfik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
8 Ayrışma ve toprak oluşumu Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
9 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
10 Toprak profilleri ve özellikleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
11 Yeraltısuları ve dağılımı Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
12 Yeraltısuyunun hareketi ve etkileyen faktörler Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
13 Porozite ve toprak için önemi Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
14 Permeabilite ve toprak için önemi Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
15 İç ve dış olaylar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitablarını okumak
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar