DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Ekonomi TBP   135 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aykut GÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYKUT GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel kavramlarını ve sorunlarını, ekonomik sistemleri ve ekonominin ilgilendiği temel konuları inceleyerek mikro ve makro ekonomi düzeyinde bilgi birikimi sağlamak; bu bilgilere bağlı olarak tarım ekonomisi disiplinindeki ekonomi içerikli derslere temel hazırlamak
Dersin İçeriği
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, piyasa çeşitleri, fiyat oluşumu, tüketici davranışları teorisi, üretim teorisi, bölüşüm teorisi, milli gelir, istihdam, para ve banka, dış ticaret

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomiyle ilgili temel kavramları tanımlayabilir
2) Ekonominin temel sorunu olan kaynakların etkin kullanımına yönelik ilkeleri açıklayabilir
3) Arz-talep, piyasa yapısı, fiyat oluşumu ve bunlar üzerinde etkili faktörleri yorumlayabilir
4) Makro ekonomik değişkenler ile aralarındaki ilişkileri tartışabilir
5) Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilir
6) Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilir
7) Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilir
8) Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirler, toplar, eleştirel gözle inceler, kullanır, uygun çerçeve, model ve yöntem seçer, verileri analiz eder, analiz sonuçlarını değerlendir
9) Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanır ve sonuçları yorumlar
10) Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütür; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapar; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılır
11) Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişir, edindiği bilgileri sorgular ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilir
12) Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurar, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçer; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirir
13) Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanır, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanır
14) Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanımlar, kapsamını belirler, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirir; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilir, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkile
15) Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlar ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomi İle İlgili temel bilgiler (sorunlar, ekonomik sistemler, doktrinler) Anlatım Anlatım
Örnek Olay
2 Ekonomi İle İlgili temel kavramlar (ihtiyaç,mal ve hizmet, kıymet, fayda) Anlatım Anlatım
Örnek Olay
3 Ekonomi İle İlgili temel kavramlar (üretim faktörleri) Anlatım Anlatım
Örnek Olay
4 Piyasa çeşitleri (piyasa kavramı, tam rekabet piyasası, diğer piyasa çeşitleri) Anlatım Anlatım
Örnek Olay
5 Fiyatın oluşumu (talep) Anlatım Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Fiyatın oluşumu (arz) Anlatım Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Fiyatın oluşumu (esneklik, fiyat oluşumu, tarımda periyodik fiyat hareketleri) Anlatım Anlatım
Örnek Olay
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Soru-Cevap
Örnek Olay
9 Üretim teorisi Anlatım Anlatım
Örnek Olay
10 Bölüşüm teorisi Anlatım Anlatım
Örnek Olay
11 Tüketim teorisi Anlatım Soru-Cevap
Yazılı Sınav
12 Milli gelir ve istihdam Anlatım Anlatım
Örnek Olay
13 Para ve banka Anlatım Anlatım
Örnek Olay
14 Dış ticaret, ekonomik büyüme, kalkınma Anlatım Anlatım
Örnek Olay
15 Genel tekrar Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar