DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rizosfer BBT   455 7 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ORTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroorganizma faaliyetlerinin toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine olan etkileşimi ile bunların kök büyümesi üzerindeki etkileri ve bitkilerin besin elementi su alınımında mikroorganizmaların rolü öğrenciye kavratılmasını sağlamak. Mikoriza ve N-friksiyonu yapan bakterilerin rizosferdeki rolü ve bitki gelişimine olan etkilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bitki kök oluşumunu etkileyen faktörler, mikroorganizma dinamiği, rizosfer bölgesi toprağının fiziksel, kimyasal, biyolojik özelikleri ve bunların bitki besin elementi alımı üzerindeki etkileri, rizosfer pH sının değişimine neden olan etkenler ve bunların ve bitki kök sitemlerinin besin elementi üzerindeki etkileri, kök bölgesi hastalık ve zararlılar ve alınması gereken önlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprakta mikroorganizma ve bitki dinamiğinin çevre boyutu ve mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlamak
2) Geniş bir alanda toprak biliminin ve kök biyolojisi biliminin tanıtılması sonucu rizosfer mekanizmasının bitki yetiştiriciliğindeki yerinin tanımlanması için geniş bilgi ortam yaratmak.
3) Mikroorganizma faaliyetlerinin ve kök salgılarının rizosfer toprağının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine olan etkileri ile bunların kök büyümesi üzerindeki etkileri ciddi olarak araştırılması gereken konuların başında gelmektedir.
4) Kök büyümesinin besin elementi alımındaki yerini ve konuya ilişkin bilgilerimiz ile edindiğimiz bilgileri diğer bilimsel disiplinlerle birleştirmek
5) Mikoriza ve N-fiksasyonu yapan mikroorganizmaların besin elementi alımındaki yerini öğrenciye benimsetmek
6) mikoriza ve N-fiksayonun besin elemneti alımına etkisi
7) toprak ekolojisinin toprak kalitesine etkisi
8) toprak özelliklerinin kök gelişimine olan etkisisninin anlaşılması
9) Toprak ve bitki yönetiminin rizofer dinamiğine eolean etkisi kavartılacak
10) Rizosferin toprak kökenli hastalıklara olan etksisi kavratılmaya çalışılacaktır
11) kök hücrelerinde mikroorganizmaların bitki sağlığı (kök hastalıkları) üzerindeki etkiler
12) kök glişimi ve karbon ilişkisi tarışılacak ve kavratılacak
13) Mikorizla biyolojisi, Mikorozosfer, bitki kökleri ve toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerinin bitki verimliliği üzerine simbiyotik ilişkileri kazandılacak
14) Makro elementlerin (N, P, K, Ca ve Mg) endomikorizasyonu (Arbusküler myororizal (AM)) tutulumu arasındaki ilişki kavtratılacak
15) Ectomycorrhiza'nın besin ve su alımı üzerindeki etkisi örnekleri ile kavratılacak


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlı-toprak çevre ilişkisi Okuma, araştırma Anlatım
Ödev
2 Rizosfer nedir, Tarım için önemi nedir. Okuma, araştırma Anlatım
Ödev
3 Rizosfer ve toprak biyoteknolojisi ilişkisi Toprak-bitki organizma ilişkisi konusunda biyoteknoloji ne ifade ediyor. Biyoteknoloji bitki kök bölgesinde nasıl uygulanır Okuma, araştırma Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Kök gelişimi ve büyümesi Okuma, araştırma Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Kök karbon dinamiği Okuma, araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Kök anatomisi ve riozferdeki canlı topluluğu Toprak-bitki-kök morfolojisinin etkileri Okuma, araştırma Anlatım
Ödev
7 Kök büyümesine etki eden faktörler Su stres altında kök büyümesi Toprak sıcaklığı Oksijen yetersizliği altında kök büyümesi Ağır metal toksitesi altında kök büyümesi Tuz stresi altında kök gelişimi Mekanik sıkışma koşullarında kök büyümesi Okuma, araştırma Anlatım
Beyin Fırtınası
Ödev
8 Ara Sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 Kök bölgesinin bitki kök besin elementlerinin alımı üzerine olan etkisi. Difüzyon ve kütle taşınma mekanizmaları ve bunların matematiksel hesaplanmaları. Okuma, araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
10 Kök uzunluğunun hesaplanması. Okuma, araştırma Anlatım
Ödev
11 Rizospherdeki mikroorganizmaların bitki sağlığı üzerine olan etkileri (kök hastalıkları) Okuma, araştırma Anlatım
Problem Çözme
Ödev
12 Mikorizal biyolojisi, Mycorizosfer, Bitki köklerinin ve simbiyotik ilişkilerin toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik verimlilikleri üzerine olan etkileri Okuma, araştırma Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Endomikoriza (Arbuskular Mikoriza (AM)) ve Makro element alımı (N, P, K, Ca ve Mg) Mikro element alımı (Zn, Cu, Fe, Mn ) Mikoriza su alımı üzerine etkileri Mikorizanın stres faktörlerine karşı etkisi Okuma, araştırma Anlatım
Ödev
14 Ektomikorizanın besin elementi ve su alımındaki yeri Okuma, araştırma Anlatım
Ödev
15 Rizosfer bölgesindeki bitki kökleri ile mikroorganizma işbirliği N-Fiksasyonu ve mikorizal infeksiyon ilişkisi Okuma, araştırma Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma, araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar