DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Tarihi * GZT   102 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Filiz YILDIZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLCENNET ÖZTÜRK ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim biliminin temellerinden biri olan iletişim tarihin içeriğini ve gelişimini öğretmeyi içeren ders; iletişim tarihindeki ana gelişmelere odaklanarak, iletişim alanındaki gelişmeler tarihsel çerçeve içinde açıklanıp, bu gelişmelerin sosyo-politik etkisinin ve günümüzde medya alanına verdiği şeklin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İletişim tarihinin aşamalarını ve tarihsel gelişimini, tarihsel dönemlerdeki toplum yapısını ve siyasal hareketlerin gelişime etkisini, teknolojik gelişmelerin önemini, ekonomik-politik ve ideolojik yapılaşmalar çerçevesinde medyanın günümüzde içinde bulunduğu durumu ve sorunlarını öğretmeyi içeren derste; iletişim tarih ilişkisi, kuramsal yaklaşımlar, toplum ve haberleşme, iletişimin gelişme süreci, farklı çağlarda haberlerin toplanması ve yayını, basının ortaya çıkışı ve gelişimi, dönemler bazında Türkiyede ve Dünyadaki gelişmeler, telgraf ve telefonun gelişimi, haber ajansları, basın özgürlüğü ve sansür, görüntü teknolojilerindeki gelişmeler ve kitle toplumunun oluşumu, radyo/sinema ve televizyonun ortaya çıkışı ve gelişimi, BBC ve kamu hizmeti yayıncılığının kökenleri, televizyonun siyasi özgürlüğüne kavuşması, bilişim teknolojisinin gelişimi, TRT ve özel televizyonların kuruluşu, medya demokrasi ve medya politik ilişkisi, küreselleşme ve küreselleşme ortamında ekonomik ağlar, medyanın günümüzdeki görünümü ve bunlarla ilişkili hareketler ve olgular, tarihsel çerçevede ele alınıp aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Medya ve iletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları bilir ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği edinir.
2
İletişim modellerini bilir ve bu modelleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. koşullarla birlikte yorumlayarak, bu modellere katkı sunar
3
Sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere çeşitli bilim dallarında yetkinlik kazanır ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunur, bu tür çalışmaları analiz eder
4
Geliştirilen haber üretim modellerini kavrayarak, yeni yaklaşımlara öncülük edebilir
5
Her türlü basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) organizasyonlarına haber üretir, haberleri edit eder ve yönetir
6
Basın fotoğrafçılığı başta olmak üzere birçok fotoğrafçılık alanında fotoğraf çekimleri yapar.
7
İletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve gelişmekte olan yeni iletişim teknolojilerine uygun içerikler üretme yetisi edinir.
8
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanlığı, iletişim koordinatörlüğü, iletişim yöneticisi gibi görevleri üstlenir
9
Gazetecilik başta olmak üzere, iletişim ve kitle iletişim sistemlerine ilişkin kavramları öğrenerek, bu alana kavramsal düzeyde yeni katkılar sunar
10
Toplum, kültür ve iletişim kavramlarını birbiriyle sentezleyecek bir bilinç düzeyine ulaşır
11
Hem bireysel hem de toplumsal süreçleri kavrayabilecek empati yeteneği kazanır
12
Etkili iletişim kurma yeteneği kazanarak, iletişim süreçlerinin temel dinamiklerini bilir ve bu doğrultuda iletişim eylemine geçer.
13
Medya organizasyonlarında yer alan içerikleri değerlendirerek, mevcut sorunları ve eksiklikleri tespit eder, bu tür sorunların giderilmesinde etkin rol alır
14
Toplumsal uzlaşıyı ve barışı destekler; her türlü çatışma durumlarında aracı bir mekanizma görevi üstlenerek, iletişim hakkını öncelikli görür ve sorunları barışçıl, insani yollardan çözmeye uğraşır
15
Her türlü ulusal ve uluslararası basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) kuruluşlarında çalışır
16
Bağımsız/bireysel çalışma yeteneği edinmekle birlikte, kolektif çalışmalarda da yer alabilir ve yeni ortamlara, gruplara uyum sağlamada başarılı olur
17
Karar alma, karar süreçlerine katılmada özgüvenli olur ve bu gibi durumlarda oluşabilecek durumların mesuliyetini üstlenir.
18
Yeni işleri ve görevleri kolaylıkla kavrar; gelişen ve değişen dünyada ve profesyonel yaşamda yeni oluşumlara ve akımlara kolaylıkla uyum sağlar
19
Profesyonel bir yaklaşımla olaylara eğilir, kritik durumlarda rasyonel aklı ve bilgiyi dikkate alarak, sorunları ya da durumları bilimsel düzlemde çözümlemeye çalışır
20
Toplum ve kolektivizm bilinci yüksek olur, bireysel yaşamda başarılı olabileceği gibi, toplumsal sistemde de üzerine düşen görevleri yerine getirir.
21
Kişisel, kişilerarası ve kitle iletişim süreçlerine, iletişimin ne olduğunu bilerek yaklaşır; iletişim süreçlerinde kanaat önderliği görevini üstlenir
22
En az bir yabancı dili iyi bir düzeyde bilir ve uluslararası alanda iletişim, haber akışı vb. süreçlere dâhil olur.
23
Medya ve iletişim alanını yakından tanır, eylemlerinde bu alanın dinamikleri doğrultusunda hareket ederek sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sunar
24
Ürettiği işlerde genel toplum yararını göz önünde bulundurur; bu doğrultuda iletişim stratejileri geliştirir; haber, fotoğraf, görüntü vb. içerik üretimlerinde insani değerleri öncelikli görür
25
Toplumun, medyanın görevini algılamasını sağlar ve medya okuryazarlığı gibi konularda etkinlik kazanır.
26
Gazete, dergi, radyo, televizyon, blog, internet sitesi gibi iletişim araçlarında/ortamlarında kamunun genelini ilgilendiren içeriklere yönelir
27
Mesleki etik kavramını özümsediğinden dolayı, gerek iş yaşamında gerekse ürettiği içeriklerde ötekileştirici/ayrıştırıcı hiçbir içeriğe yer vermez, bu tür söylemleri önlemeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarih olgusuna genel bir bakış. Sözlü ve Yazılı Kültürün karşılaştırılıp değerlendirilmesi. Kaynak Okuma
2 Antik İmparatorluklarda iletişim araçları ve yazının kökenleri. Sözlülük, Okuryazarlık. Çağdaş Medya. Topulm ve haberleşme, basını oluşturan teknik olanaklar. Kaynak Okuma
3 İlk Çağ ve Ortaçağdaki gelişmeler ve etkileri. Ortaçağda Matbaanın icadından önceki uygulamalar. Haber ticareti. Kaynak Okuma
4 Yeniçağdaki gelişmeler ve etkileri. 16. , 17. ve 18. yüzyılın genel görünümü. Aydınlık çağ ve aydınlanma. Fransız Devriminden önceki durum ve gazete türlerinin gelişimi. Kaynak Okuma
5 Yakınçağdaki gelişimeler ve etkileri.1789 Devriminden sonraki durum. 1815-1852 döneminde Basın-Yayın hareketleri ve gelişmeler. Kaynak Okuma
6 19. yüzyılda toplumsal yapı. Gelişimi sağlayan icatlar. Demiryolları ve Telgraf, Yeni Gazetecilik, Telefon. Kaynak Okuma
7 Görüntü Teknolojileri ve Kitle Toplumunun doğuşu: 19. Yüzyılın ikinci yarısında çeşitli ülkelerde basının görünümü. Sanayi Devrimi. Kaynak Okuma
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular
9 20. yüzyılda toplumsal yapı ve çeşitli ülkeler basını. Haber ajanslarının doğuşu ve ilk haber ajansları. Kaynak Okuma
10 Basının Türkiyede gelişimi. Fikir hareketlerinin, yeni kavramların ve bilimsel bilginin yaygınlaşmasında basının rolü. Kaynak Okuma
11 Elektronik yayıncılık tarihine giriş. Radyo. Savaş döneminde basının önemi ve radyonun işlevi. Kaynak Okuma
12 Sinemanın tarihsel gelişimi. Televizyon. BBC ve kamu hizmeti yayıncılığının kökenleri. Televizyonun siyasi özgürlüğüne kavuşması. Kaynak Okuma
13 2.Dünya Savaşından sonra iletişim araçlarının gelişimi. Bilişim sektörünün gelişimi. Yeni ve eski iletişim araçları. Kaynak Okuma
14 TRTnin kuruluşu ve önemi. Özel televizyon yayıncılığının başlaması. Medya demokrasi ve medya politik ilişkisi.Basın özgürlüğü ve sansür. Kaynak Okuma
15 Küreselleşme ve Küreselcilik Eleştirisi. Kaynak Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı İşlenmiş Konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar