DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okuma ve Anlatım Teknikleri * GZT   104 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVDA ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilere konuşucu/yazar, amaç ve hedef kitle gibi Edimbilimsel/bağlamsal değişkenleri ve metnin türüne özgü özellikleri gözeterek, iletilerini organize edebilme ve sözlü ya da yazılı kanallarla etkin biçimde aktarabilme becerisi kazandırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, öğrencilerin çeşitli yazma teknikleriyle birlikte bütünlük, mantıksal tutarlılık (bağdaşıklık), bağlaşıklık, gibi evrensel metinsellik ölçütlerini içselleştirilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Yazılı ve sözlü aktarım becerilerinin iç içe ele alınacağı bu derste farklı günlük ve kurumsal sosyal ortamların gerektirdiği etkileşim örgüleriyle ilgili genel öngörü kazanılmasına dönük olarak, çeşitli metin örnekleri incelenecek ve üretilecektir. Ayrıca bu ders, sınıflandırma, karşılaştırma, kurgulama, neden-sonuç ilişkisi, betimleme , süreçsel aktarım, vb. gibi farklı yazma tekniklerini ve bunların yaşama geçirilmesine yönelik sınıf içi ve dışı uygulamaları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Medya ve iletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları bilir ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği edinir.
2
İletişim modellerini bilir ve bu modelleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. koşullarla birlikte yorumlayarak, bu modellere katkı sunar
3
Sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere çeşitli bilim dallarında yetkinlik kazanır ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunur, bu tür çalışmaları analiz eder
4
Geliştirilen haber üretim modellerini kavrayarak, yeni yaklaşımlara öncülük edebilir
5
Her türlü basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) organizasyonlarına haber üretir, haberleri edit eder ve yönetir
6
Basın fotoğrafçılığı başta olmak üzere birçok fotoğrafçılık alanında fotoğraf çekimleri yapar.
7
İletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve gelişmekte olan yeni iletişim teknolojilerine uygun içerikler üretme yetisi edinir.
8
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanlığı, iletişim koordinatörlüğü, iletişim yöneticisi gibi görevleri üstlenir
9
Gazetecilik başta olmak üzere, iletişim ve kitle iletişim sistemlerine ilişkin kavramları öğrenerek, bu alana kavramsal düzeyde yeni katkılar sunar
10
Toplum, kültür ve iletişim kavramlarını birbiriyle sentezleyecek bir bilinç düzeyine ulaşır
11
Hem bireysel hem de toplumsal süreçleri kavrayabilecek empati yeteneği kazanır
12
Etkili iletişim kurma yeteneği kazanarak, iletişim süreçlerinin temel dinamiklerini bilir ve bu doğrultuda iletişim eylemine geçer.
13
Medya organizasyonlarında yer alan içerikleri değerlendirerek, mevcut sorunları ve eksiklikleri tespit eder, bu tür sorunların giderilmesinde etkin rol alır
14
Toplumsal uzlaşıyı ve barışı destekler; her türlü çatışma durumlarında aracı bir mekanizma görevi üstlenerek, iletişim hakkını öncelikli görür ve sorunları barışçıl, insani yollardan çözmeye uğraşır
15
Her türlü ulusal ve uluslararası basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) kuruluşlarında çalışır
16
Bağımsız/bireysel çalışma yeteneği edinmekle birlikte, kolektif çalışmalarda da yer alabilir ve yeni ortamlara, gruplara uyum sağlamada başarılı olur
17
Karar alma, karar süreçlerine katılmada özgüvenli olur ve bu gibi durumlarda oluşabilecek durumların mesuliyetini üstlenir.
18
Yeni işleri ve görevleri kolaylıkla kavrar; gelişen ve değişen dünyada ve profesyonel yaşamda yeni oluşumlara ve akımlara kolaylıkla uyum sağlar
19
Profesyonel bir yaklaşımla olaylara eğilir, kritik durumlarda rasyonel aklı ve bilgiyi dikkate alarak, sorunları ya da durumları bilimsel düzlemde çözümlemeye çalışır
20
Toplum ve kolektivizm bilinci yüksek olur, bireysel yaşamda başarılı olabileceği gibi, toplumsal sistemde de üzerine düşen görevleri yerine getirir.
21
Kişisel, kişilerarası ve kitle iletişim süreçlerine, iletişimin ne olduğunu bilerek yaklaşır; iletişim süreçlerinde kanaat önderliği görevini üstlenir
22
En az bir yabancı dili iyi bir düzeyde bilir ve uluslararası alanda iletişim, haber akışı vb. süreçlere dâhil olur.
23
Medya ve iletişim alanını yakından tanır, eylemlerinde bu alanın dinamikleri doğrultusunda hareket ederek sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sunar
24
Ürettiği işlerde genel toplum yararını göz önünde bulundurur; bu doğrultuda iletişim stratejileri geliştirir; haber, fotoğraf, görüntü vb. içerik üretimlerinde insani değerleri öncelikli görür
25
Toplumun, medyanın görevini algılamasını sağlar ve medya okuryazarlığı gibi konularda etkinlik kazanır.
26
Gazete, dergi, radyo, televizyon, blog, internet sitesi gibi iletişim araçlarında/ortamlarında kamunun genelini ilgilendiren içeriklere yönelir
27
Mesleki etik kavramını özümsediğinden dolayı, gerek iş yaşamında gerekse ürettiği içeriklerde ötekileştirici/ayrıştırıcı hiçbir içeriğe yer vermez, bu tür söylemleri önlemeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş -Dil ve İletişim: Sözel, Sözdışı ve Söz üstü ögeler -Sözlü/Yazılı İletişim:Farklılıklar Günlük yaşamdan iletişim örnekleri toplama
2 Sözle ne yapıyoruz. Sözeylemler/Edimsöz -5 Temel Kategori Günlük yaşamdan iletişim örnekleri toplama
3 Sözle ne yapıyoruz. Sözeylemler/Edimsöz -5 Temel Kategori Başka bir derste not alma ve sınıfa getirme
4 Dinlerken Not Alma becerisi /notlardan metin üretme -Örnek paragraf analizi Ödev: Örnek paragraf analizleri
5 Konudan başlık oluşturma -Ön yazma teknikleri (listeleme, gruplama, diyagramlama..vb.) Ödev: Örnek paragraf çatısı üretme
6 Paragraf çatısını oluşturma -Ana düşünce ve destekleyici düşünceler -Destekleyici türleri, Ödev:Okuma: Dargörürlük-hoşgörürlük (Bertrand Russel)
7 Yazıda Bütünlük ,Mantıksal Tutarlılık (bağdaşıklık) (ve türleri) Biçimsel tutarlılık (bağlaşıklık) (ve türleri) Ödev: Örnek paragraf üretme
8 Paragraf değerlendirme kodları ve ölçütleri: Ödev: Örnek paragraf üretme -Okuma parçası İncelikli İfadeler (Brown and Levinson)
9 Ara sınav Ders kaynaklarını okuma
10 Yazma Tekniği 1: Betimleyici -Incelikli ifadeler, Kibar olmak ya da olmamak Ödev: Okuma: Sizi sağ beyniniz mi, sol beyniniz mi yönetiyor (David Heeger)
11 Yazma Tekniği 2: Kıyaslamacı Ödev: Okuma: Yazının Beden Dili
12 Yazma Tekniği 3: Yaratıcı yazıma Ödev: Okuma: Yazının Beden Dili
13 Yazma Tekniği 4: Neden-Sonuç İlişkisi (NEDEN odaklı) Ödev: Okuma: Sosyal Fobilerden S.O.S (A.Altındağ) Ödev: Örnek paragraf üretme
14 Portfolyo değerlendirmeleri Ödev: Portfolyoların tamamlanması
15 Portfolyo değerlendirmeleri (DEVAM) -Genel Tekrar Genel değerlendirme
16-17 Final sınavı Ders kaynaklarını okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar