DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Bilimine Giriş * GZT   110 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders politika biliminin politika, güç, otorite,devlet, hükümet, ideoloji, politik parti, parti sistemleri, demokrasi gibi temel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda iletişim çalışmaları ile bu kavramlar arasındaki ilişki değerlendirilir. Bu ders kişilerin günlük yaşamı ile siyasetin iç içe olduğunu öğrencilerin farkına varmasını sağlar.
Dersin İçeriği
Siyaset ve siyaset bilimi ile ilgili temel kavramlar dersin ana konusudur. Devlet işleri ve güç ilişkileri anlamında siyaset ayrı ayrı ele alınacaktır. Siyasal kavramlar, siyasal kurumlar ve siyasal düşünce akımları açıklanacak ve tartışmaya açılacaktır. Ders, modern ulus devletin gelişimini, klasik ve modern ideolojilerin temellerini, devletin politika yapıcı rolünü, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkileri, demokratik ve demokratik olmayan hükümetleri ve hükümetlerin anayasal düzenlerini kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Medya ve iletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları bilir ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği edinir.
2
İletişim modellerini bilir ve bu modelleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. koşullarla birlikte yorumlayarak, bu modellere katkı sunar
3
Sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere çeşitli bilim dallarında yetkinlik kazanır ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunur, bu tür çalışmaları analiz eder
4
Geliştirilen haber üretim modellerini kavrayarak, yeni yaklaşımlara öncülük edebilir
5
Her türlü basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) organizasyonlarına haber üretir, haberleri edit eder ve yönetir
6
Basın fotoğrafçılığı başta olmak üzere birçok fotoğrafçılık alanında fotoğraf çekimleri yapar.
7
İletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve gelişmekte olan yeni iletişim teknolojilerine uygun içerikler üretme yetisi edinir.
8
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanlığı, iletişim koordinatörlüğü, iletişim yöneticisi gibi görevleri üstlenir
9
Gazetecilik başta olmak üzere, iletişim ve kitle iletişim sistemlerine ilişkin kavramları öğrenerek, bu alana kavramsal düzeyde yeni katkılar sunar
10
Toplum, kültür ve iletişim kavramlarını birbiriyle sentezleyecek bir bilinç düzeyine ulaşır
11
Hem bireysel hem de toplumsal süreçleri kavrayabilecek empati yeteneği kazanır
12
Etkili iletişim kurma yeteneği kazanarak, iletişim süreçlerinin temel dinamiklerini bilir ve bu doğrultuda iletişim eylemine geçer.
13
Medya organizasyonlarında yer alan içerikleri değerlendirerek, mevcut sorunları ve eksiklikleri tespit eder, bu tür sorunların giderilmesinde etkin rol alır
14
Toplumsal uzlaşıyı ve barışı destekler; her türlü çatışma durumlarında aracı bir mekanizma görevi üstlenerek, iletişim hakkını öncelikli görür ve sorunları barışçıl, insani yollardan çözmeye uğraşır
15
Her türlü ulusal ve uluslararası basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) kuruluşlarında çalışır
16
Bağımsız/bireysel çalışma yeteneği edinmekle birlikte, kolektif çalışmalarda da yer alabilir ve yeni ortamlara, gruplara uyum sağlamada başarılı olur
17
Karar alma, karar süreçlerine katılmada özgüvenli olur ve bu gibi durumlarda oluşabilecek durumların mesuliyetini üstlenir.
18
Yeni işleri ve görevleri kolaylıkla kavrar; gelişen ve değişen dünyada ve profesyonel yaşamda yeni oluşumlara ve akımlara kolaylıkla uyum sağlar
19
Profesyonel bir yaklaşımla olaylara eğilir, kritik durumlarda rasyonel aklı ve bilgiyi dikkate alarak, sorunları ya da durumları bilimsel düzlemde çözümlemeye çalışır
20
Toplum ve kolektivizm bilinci yüksek olur, bireysel yaşamda başarılı olabileceği gibi, toplumsal sistemde de üzerine düşen görevleri yerine getirir.
21
Kişisel, kişilerarası ve kitle iletişim süreçlerine, iletişimin ne olduğunu bilerek yaklaşır; iletişim süreçlerinde kanaat önderliği görevini üstlenir
22
En az bir yabancı dili iyi bir düzeyde bilir ve uluslararası alanda iletişim, haber akışı vb. süreçlere dâhil olur.
23
Medya ve iletişim alanını yakından tanır, eylemlerinde bu alanın dinamikleri doğrultusunda hareket ederek sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sunar
24
Ürettiği işlerde genel toplum yararını göz önünde bulundurur; bu doğrultuda iletişim stratejileri geliştirir; haber, fotoğraf, görüntü vb. içerik üretimlerinde insani değerleri öncelikli görür
25
Toplumun, medyanın görevini algılamasını sağlar ve medya okuryazarlığı gibi konularda etkinlik kazanır.
26
Gazete, dergi, radyo, televizyon, blog, internet sitesi gibi iletişim araçlarında/ortamlarında kamunun genelini ilgilendiren içeriklere yönelir
27
Mesleki etik kavramını özümsediğinden dolayı, gerek iş yaşamında gerekse ürettiği içeriklerde ötekileştirici/ayrıştırıcı hiçbir içeriğe yer vermez, bu tür söylemleri önlemeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle tanışma ve siyasetin farklı anlamları üzerinde durma Sunuş
2 Politika Biliminin gelişimi, konusu, bilimsel hale gelişi Okuma
3 Devlet nedir Okuma
4 İktidar kavramı, siyaset bilimi içindeki yeri, Otorite ve egemenlik Okuma
5 İktidar ve egemenlik ilişkisi, egemenliğin anlamları Okuma ve tartışma
6 Siyasal İktidarın meşruluk temeli, meşruluk teorileri Okuma ve tartışma
7 Sosyal tabakalaşma ve siyasal iktidar Okuma ve tartışma
8 Ara Sınav Dosyadaki bütün notlar
9 Yöneten ve yönetilenler ayrımı, seçkinler ve kitleler Okuma ve tartışma
10 siyasal katılma Okuma ve tartışma
11 Kamuoyu ve kamuoyunun oluşması Okuma ve tartışma
12 Politikanın araçları; siyasal partiler, Okuma ve tartışma
13 Siyasal partilerin tipolojisi Okuma ve tartışma
14 Parti sistemleri Okuma ve tartışma
15 Baskı grupları, baskı gruplarının tipleri, etkileri ve yönlendirmeleri Okuma ve tartışma
16-17 Final Sınavı Dosyadaki bütün notlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar