DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kitle İletişim Kuramları ILT   203 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Medya ve toplum ilişkilerinin irdelendiği bu derste; kitle iletişimindeki çeşitli yaklaşımlar, multidisipliner bir alan olan iletişim bilimleri içinde kitle iletişiminin merkezi yerinin vurgulanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kitle iletişim tanımları, medya sistemleri ve kurumları, teknolojinin toplumsal kullanımı, kültür kuramları, izleyici araştırmaları, güçlü ve sınırlı etki kuramları gibi temel kuram ve kavramlar tarihsel gelişim içinde incelenecek, kitle iletişim çalışmalarındaki yeni yaklaşımlar öğrencilere tanıtılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal İletişimin araçsal ve amaçsal alanlarıyla ilgili temel kuramları bilir.
2) Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
3) İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimlerinin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antropoloji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
4) Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
5) Öğrenci iletişimin toplumdaki önemi ve işleyiş süreci ile ilgili temel kavramları bilerek karşılaştırmalı olarak yorumlayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim Teorilerine Giriş İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara: Toplumsal İletişim, 2. bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İlk dönem: güçlü etkiler Ünsal Oskay, Nurçay Türkoğlu, notlar (ÜO, NT) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Deneysel çalışmalar; sınırlı etkiler (ödev1) Ünsal Oskay, Nurçay Türkoğlu, notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 seçici algılama, pekiştirici etkiler, iki aşamalı akış, kaçış, vd. Ünsal Oskay, Nurçay Türkoğlu, notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 medyanın etkileri hakkında doğrular ve yanlışlar (ödev2) Denis McQuail, Stanley Baran, ÜO, NT, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 bilişsel çelişki Denis McQuail, Stanley Baran, ÜO, NT Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 medya sistemleri ve gündem düzenleme (ödev3) Denis McQuail, Stanley Baran, ÜO, NT Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 McLuhan; global köy ve diğer teoriler Medya kültürleri, Nick Stevenson, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 ara sınav dosyadaki tüm notlar Yazılı Sınav
10 kullanım ve doyum Denis McQuail, Stanley Baran, ÜO, NT Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 modernleşme ve teknolojinin kullanımı Denis McQuail, Stanley Baran, ÜO, NT Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 kitle toplumu, kitle kültürü, Frankfurt Okulu Denis McQuail, Stanley Baran, ÜO, NT Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 postmodernizm ve medya (ödev4) Denis McQuail, Stanley Baran, ÜO, NT, Nick Stevenson Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 globalleşme ve kültürel akış Denis McQuail, Stanley Baran, ÜO, NT, Nick Stevenson Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 genel değerlendirme dosyadaki tüm notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 final sınavı dosyadaki tüm notlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar