DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modernleşme ve Popüler Kültür * AS   206 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Derste Türkiye'de ve dünyada popüler kültür ve gündelik yaşamı oluşturan kültürel ortaklık ve farklılıklar hakkında kapsamlı bir içerik hedeflenmektedir. Endüstri toplumunun baskın kültürel biçimi olan popüler kültürün ortaya çıkışı, üretim-tüketim süreçleri, ekonomik ve ideolojik etkileşimleri bağlamında ele alınmaktadır. Popüler kültürün günümüzdeki tezahürünün, kültür endüstrisi ve medya süreçleriyle iç içe geçtiği, ideolojik bir içerik taşıdığı yönündeki saptamalar ve karşıt görüşler incelenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde; Modernleşme Kuramı ve kuramın temel özellikleri ele alınacaktır. Geleneksel toplumdan, modern topluma geçiş süreci ve modernleşme kuramının eleştirileri üzerinde durulacaktır. Gündelik yaşam akışında önemli bir yere sahip olan popüler kültür kavramı açıklanacak; popüler kültürle ilişkisi bağlamında ideoloji ve tüketim toplumu kavramları analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modernleşme Kuramı A. Giddens
2 Geleneksel Toplum'dan Modern Topluma geçiş süreci M. Berman
3 Modernleşme Kuramının Eleştirileri Ü. Oskay, M. Berman
4 Kültür ve modernleşme Ü. Oskay, M. Berman
5 gündelik yaşamda kültür (ödev1) M. Özbek güncel örnek
6 İdeoloji ve popüler kültür Ü. Oskay, Kasaba ve Bozdoğan
7 kitle toplumu-tüketim toplumu Ü. Oskay, N. Türkoğlu
8 moda, medya, reklamlar (ödev2) Ü. Oskay, E. Mutlu, N. Türkoğlu, güncel örnek
9 ara sınav hepsi
10 yeniliklerin yayılması, benimsenmesi E. Rogers
11 eleştirel okul B. Kejanlıoğlu
12 eleştirel okul B. Kejanlıoğlu
13 modernizm-postmodernizm Giddens
14 Kültürel Çalışmalar M. Özbek
15 genel değerlendirme (ödev3) hepsi, güncel örnek
16-17 final sınavı hepsi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar