DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Bilimine Giriş * ILT   102 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders politika biliminin politika, güç, otorite,devlet, hükümet, ideoloji, politik parti, parti sistemleri, demokrasi gibi temel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda iletişim çalışmaları ile bu kavramlar arasındaki ilişki değerlendirilir. Bu ders kişilerin günlük yaşamı ile siyasetin iç içe olduğunu öğrencilerin farkına varmasını sağlar.
Dersin İçeriği
Siyaset ve siyaset bilimi ile ilgili temel kavramlar dersin ana konusudur. Devlet işleri ve güç ilişkileri anlamında siyaset ayrı ayrı ele alınacaktır. Siyasal kavramlar, siyasal kurumlar ve siyasal düşünce akımları açıklanacak ve tartışmaya açılacaktır. Ders, modern ulus devletin gelişimini, klasik ve modern ideolojilerin temellerini, devletin politika yapıcı rolünü, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkileri, demokratik ve demokratik olmayan hükümetleri ve hükümetlerin anayasal düzenlerini kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle tanışma ve siyasetin farklı anlamları üzerinde durma Sunuş
2 Politika Biliminin gelişimi, konusu, bilimsel hale gelişi Okuma
3 Devlet nedir Okuma
4 İktidar kavramı, siyaset bilimi içindeki yeri, Otorite ve egemenlik Okuma
5 İktidar ve egemenlik ilişkisi, egemenliğin anlamları Okuma ve tartışma
6 Siyasal İktidarın meşruluk temeli, meşruluk teorileri Okuma ve tartışma
7 Sosyal tabakalaşma ve siyasal iktidar Okuma ve tartışma
8 Ara Sınav Dosyadaki bütün notlar
9 Yöneten ve yönetilenler ayrımı, seçkinler ve kitleler Okuma ve tartışma
10 siyasal katılma Okuma ve tartışma
11 Kamuoyu ve kamuoyunun oluşması Okuma ve tartışma
12 Politikanın araçları; siyasal partiler, Okuma ve tartışma
13 Siyasal partilerin tipolojisi Okuma ve tartışma
14 Parti sistemleri Okuma ve tartışma
15 Baskı grupları, baskı gruplarının tipleri, etkileri ve yönlendirmeleri Okuma ve tartışma
16-17 Final sınavı Dosyadaki bütün notlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar