DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişime Giriş * ILT   103 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişime Giriş, iletişimin toplumsal yaşamdaki önemi, işleyişi ile ilgili temel bilgileri, kavramları ve kuramsal tartışmaları vermeyi amaçlayan bir derstir. Bu dersle iletişim eğitimi gören ve iletişim alanında meslek sahibi olmayı planlayan gençlerin, iletişimin işleyişi hakkında bilgilenecekleri ve entelektüel yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir akademik ortama adım atmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İletişime Giriş dersi, İletişim süreci, İletişim biçimleri, Kitle iletişim kuramları, Seçici dikkat, seçici algılama, tutumlar, Kitle iletişim araçları, Tarihsel gelişim: yazıdan internete, Ses ve görüntünün çekiciliği: Sinema-Radyo-Televizyon, Popüler kültür ve Kültürel Çalışmalar, İletişim Bilimleri Araştırma yöntemleri, Haberler, Reklamlar ve Büyük Medya Endüstrisi, Ulusal ve global iletişim sistemleri, Medya ve Etik: iletişim etiği ve meslek etiği gibi konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, dersin tanıtımı, toplumsal iletişime giriş Toplumsal İletişim, s. 13-19, İletişimin ABCsi giriş
2 İletişim süreci, kodlar, mesajlar ve anlamlar Toplumsal İletişim, s. 19-36
3 İletişim biçimleri (sözel-sözel olmayan-tek kişilik-kişiler arası-kitlesel) Toplumsal İletişim, s. 36-42
4 Kitle iletişim kuramları (Medya bize ne yapıyor- Biz medyayla ne yapıyoruz) Toplumsal İletişim, s. 42-106
5 Seçici dikkat, seçici algılama, tutumlar (sosyal psikoloji) Toplumsal İletişim, s. 106-113
6 Kitle iletişim araçları ve toplum (neler kitle iletişim araçlarıdır) Toplumsal İletişim, s. 113-120
7 Tarihsel gelişim: yazıdan internete Toplumsal İletişim, s. 58-69
8 Ara Sınav İşlenmiş bölümler
9 Ses ve görüntünün çekiciliği: Sinema-Radyo-Televizyon Toplumsal İletişim
10 Popüler kültür ve Kültürel Çalışmalar Toplumsal İletişim kitabı, s. 141-152, İletişim Sözlüğü ilgili maddeler
11 İletişim Bilimleri Araştırma yöntemleri Toplumsal İletişim kitabı, s. 99-106, İletişim Sözlüğü ilgili maddeler
12 Haberler, Reklamlar ve Büyük Medya Endüstrisi İletişim Sözlüğü, ekonomi politik, kamuoyu maddeleri
13 Ulusal ve global iletişim sistemleri Güncel kaynaklar
14 Medya ve Etik: iletişim etiği ve meslek etiği Ders notları, internet kaynağı
15 Genel değerlendirme Tüm kaynaklar
16-17 Final İşlenmiş bölümler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar