DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Hukuku ILT   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
TARIK POLAT İŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin iletişim hukukuna ilişkin temel kavram, kural ve kurumları, fikri haklar alanındaki hukuki düzenlemeleri ve hak arama yollarını öğrenmeleri. İfade ve iletişim özgürlüğü, yazılı basın, radyo ve televizyon, reklamlar, sinema ve internet alanındaki temel hukuki kavram, kural ve kurumlar hakkında bilgi edinmek, iletişim alanında hukuki ve cezai sorumluluk konusuna vakıf olmak. Bu dersin amacı iletişim sektöründe çalışacak olan kişilerin kitle iletişim hukukunu bilmeleri ve basın meslek ahlak kurallarına uygun olarak çalışmalarını sağlamaktır. D
Dersin İçeriği
Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde iletişim, Türkiye'de haberleşme özgürlüğünün gelişimi, Haberleşme özgürlüğünün içeriği, Basın rejimi, temel örgütlenme, idari, medeni ve cezai sorumluluklar. Kitle iletişim alanını düzenleyen yasalar ve bu yasalara göre hizmet veren kurum ve kuruluşların yaşadığı hukuksal sorunlar. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki kitle iletişim hukuku uygulamalarına da değinilecek derste uluslararası sözleşmeler bağlamında bireyin anayasal hakkı bilgi edinme ve bilgilendirmenin hukuksal özgürlükleri ve sınırlamalarına ilişkin bilgiler verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde iletişim sürecini değerlendirir
2) Ulusal ve global iletişim düzenlemeleri ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3) Türkiye'de haberleşme özgürlüğünün gelişimini yorumlar
4) Basın rejimi, temel örgütlenme, idari, medeni ve cezai sorumluluk kavramlarını tanımlar
5) İletişimle ilgili hukuksal sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
6) Fikri hakların korunması rejimini tanımlar ve yorumlama becerisi edinir.
7) İletişim Bilimleri ile hukuk alanından gelen bilgileri sentezleyebilir.
8) Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında ilgili yasalara ve etik ilkelere ve kurallara uymaya özen gösterir.
9) İletişimin her alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
10) Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler ve iletişim hukuku açısından eleştirel bir bakışla yorumlar.
11) Basın suçları ve basın özgürlüğü arasındaki çelişkilerin kamusal yarar bağlamında nasıl algılanması gerektiğine ilişkin düşünceler geliştirir.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim ve hukuk kavramları Sunuş
2 İletişim özgürlüğüne ve kitle iletişimine ilişkin genel bilgiler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Basın Meslek İlkeleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Türkiye de iletişim özgürlüğü Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İfade Özgürlüğü Okuma
6 Medya ve Özel Hayat Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ara sınav Dosyadaki bütün notlar Yazılı Sınav
8 Gazetecilerin Hakları Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
9 Telif Haklarının Korunması Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Basın Kanunu ve RTÜK Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Basın Kanunu ve RTÜK Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Demokrasi, Hukuk Devleti ve Medya. Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Küreselleşme ve Medya. Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 Kitle iletişim araçlarının toplumun tutumları üzerindeki etkileri. Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Düzeltme ve cevap hakkı. Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Final Sınavı Dosyadaki bütün notlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar