DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veri Analizi ILT   206 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Levent SANGÜN
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.LEVENT SANGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, veri toplama yöntemlerinin verilerek, verilerin işlenmesi, gösterilmesi, ortalamalar, örneklem teorisi, hipotez testleri gibi istatistiksel açıdan bu verilerin SPSS programı kullanılarak değerlendirme tekniklerinin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
SPSS programı kullanarak verileri analiz etmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırmada veri analizi süreçlerini inceleyebilme.
2) Karar verme sürecinde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması
3) İşletmede toplanan bu verileri ilgili kişilere sunmak üzere düzenli hale getirilmesi ve bu verileri çeşitli grafik ortamlarında gösterilmesi
4) SPSS programı ile veri analiz edebilme.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma ve sınıflandırılması Okuma: Beril Sipahi , E.Serra Yurtkoru , Mura (1997). Sosyal Bilimlerde Veri Analizi.Beta yay. İstanbul: Anlatım
2 Verinin Tanımı ve Çeşitleri Okuma: Büyüköztürk Şener (2007) Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara Anlatım
3 Veri toplama teknikleri anlatım Anlatım
4 Anket tekniği anlatım Anlatım
Problem Çözme
5 Soru hazırlama Teknikleri ve soru tipleri anlatım Anlatım
6 Anketin Oluşturulması Örnek Uygulama örnek uygulama Anlatım
7 Evren ve Örneklem örnek uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav örnek çözümü Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Örneklem Çeşitleri örnek uygulama Deney / Laboratuvar
10 Değişken ve Çeşitleri labaratuvar uygulama Deney / Laboratuvar
11 İstatistik ve parametre labaratuvar uygulama Deney / Laboratuvar
12 Tanımlayıcı İstatistik SPSS programı ile uygulama labaratuvar uygulama Deney / Laboratuvar
13 Frekans Dağılışları labaratuvar uygulama Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Çapraz Tabloların Oluşturulması labaratuvar uygulama Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
15 Araştırma Raporunun Hazırlanması labaratuvar uygulama Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları örnek çözümü Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar