DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ILT   207 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öncelikle sosyal bilimlerde araştırmanın kuramsal temelleri ve kavramları tartışılarak, nicel ve nitel araştırma paradigmalarına ilişkin farklılıklar sorgulanacaktır. Araştırmanın desenlenmesi, sayıltıları ve sorularının oluşturulmasının yanısıra genelde sosyal bilimler alanında özelde de iletişim alanıyla ilgili araştırmalarda kullanılan veri toplama teknikleri ile çözümlemeleri incelenecek konular arasındadır.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmanın epistemolojik temelleri, sosyal bilimlerde araştırma süreci, nicel ve nitel araştırma aşamaları, veri toplama teknikleri ve araçları, analiz yöntemleri ve raporlama konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir konunun ya da bir sorunun analizinde bilimsel bir girişime başvurur.
2) Bir konuyu sorunsallaştırır
3) Bir araştırma projesini başlatır.
4) Bu konuyu ele almaya yarayacak veri toplama ve analiz yöntemlerini seçer.
5) Araştırmalarının sonuçlarını sunar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ve amaçları; yükümlülükler ve tanışma Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Alanyazın taraması, rapor hazırlama Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sosyal bilim anlayışları: Pozitivizm, realizm, pozitivizm eleştirileri, eleştirel teori Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Toplumsal araştırmanın temel ilkeleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Nicel araştırma türleri ve süreçleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sormaca ve nicel görüşme teknikleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Nicel verilerin çözümlenmesi Okuma Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Nitel araştırma türleri ve süreçleri Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
10 Belge tarama ve çözümleme Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 Nitel görüşme, etnografi ve odak grubu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Nitel verilerin çözümlenmesi Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
13 Araştırma etiği Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Rapor yazma Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final sınavı ve bütünleme sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar