DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Metin Çözümlemesi * ILT   303 5 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli türlerdeki yazılı, sözlü ve görsel metinlerin görünen yapılarının ötesine geçerek kavranabilmesi hedefi çerçevesinde, bu derste , öğrencilerin bir yandan farklı çözümleme yaklaşım ve yöntemlerini ve bunların kuramsal dayanaklarını tanımalarını, bir yandan da söz konusu yöntemleri özellikle İletişim Bilimlerinin ilgi alanını içerisinde yer alan metinler üzerinde kullanarak uygulama yapma becerisi kazanmalarını, ve bu süreçte, metnin dinamik olarak eklemlenme sürecini keşfederken, anlamları daha derinlemesine algılayabilme ve amaçlanan düzeyde metin üretebilme yetilerini de geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Metnin, sürekli olarak kendisini yenileyen dinamik bir iletişim alanı olarak kavranması çerçevesinde, bu derste, metinsellik ölçütleri, sözlü, yazılı ve görsel metinlerin ortak ve kendi türlerine has özellikleri, Metnin Çözümlenmesine yönelik farklı yaklaşım ve yöntemlerin ve bunların dayandığı kuramsal ardalan bilgisinin sunulması. Örneğin Habermas, van Dijk gibi, İletişim Bilimlerinin ilgi alanı içerisinde kalan Haber, Reklam, Politika vb. metin türü örneklerin sınıf içinde ve dışında çözümlenme uygulamaları ve ilgili konuda öğrencilerin yapacakları bireysel dönem projeleri yer alacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metin nedir. Metinselliğin 7 temel ölçütü. Yok
2 Sözlü, yazılı ve görsel metinlerin ortak ve ayırdedici özellikleri. Okuma parçası
3 Metin çözümlemesinde temel yaklaşımlar ve yöntemler 1: Okuma parçası
4 Metin üzerinde uygulama çalışması Okuma parçası
5 Metin çözümlemesinde temel yaklaşımlar ve yöntemler 2 Okuma parçası
6 Metin üzerinde uygulama çalışması Okuma parçası
7 Hangi veri, hangi konu, hangi yöntem. Bireysel Proje hazırlık çalışması DÖNEM PROJESİ için alan taraması
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma
9 Yazılı metinlerin çözümlenmesi: Gazete haberleri - Köşe yazıları Okuma parçası- Araştırma
10 Yazılı metinlerin çözümlenmesi: (devam) -Basılı reklamlar Okuma parçası- Araştırma
11 Görsel metinlerin çözümlenmesi: TV Reklamları üzerinde çalışma Araştırma -Okuma
12 Sözlü metinlerin çözümlenmesi: Günlük yaşamdan konuşma örnekleri Araştırma -Okuma
13 Öğrenci çalışmalarının sunulması grup içi değerlendirme geri bildirim Sunu hazırlama
14 Öğrenci çalışmalarının sunulması grup içi değerlendirme geri bildirim Sunu hazırlama
15 Öğrenci çalışmalarının sunulması grup içi değerlendirme GENEL TEKRAR Sunu hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kaynaklarını okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar