DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmaj Yönetimi * ILT   307 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVDA ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bireysel ve kurumsal imaj oluşturmanın aşamalarını kuramsal ve güncel bilgiler çerçevesinde öğretmeyi içeren derste; kişi imajını oluşturan öğelerle etkili iletişim becerileri ve kurumsal imaj türleri ve işlevleri irdelenip medya, reklam, halkla ilişkiler çerçevesinde imaj oluşturmayı, görsel malzemelerin ve kitle iletişim araçlarının imaj oluşturmada etkin bir şekilde kullanımını sağlayacak becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İmaj kavramı ve öğeleri, kurumsal imajı oluşturan öğeler ve türleri, kişisel imajı oluşturan öğeler ve türleri, etkili iletişim becerilerinin imaja oluşturmadaki etkisi ve önemi, fiziksel görünümün imaj yaratımına etkisi, kurumsal imaj çeşitleri ve öğeleri, marka imajı ve kurum imajının aşamaları, imaj ve gerçekliğin medyada oluşturulması, görsel malzemelerin kullanımı, politik imajların oluşumu, imaj oluşturma çerçevesinde yaşanan etik sorunlar ele alınıp aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmaj kavramı ve öğeleri, kişi imajının iletişimdeki önemi ve yönetimi. Kaynak Okuma
2 Kişisel imajı oluşturan öğeler, kişi imajı türleri. Kaynak Okuma
3 Etkili konuşma, etkin dinleme, sunum tarzı ve yazılı iletişim süreçlerinin etkili iletişim ve imaj çerçevesinde değerlendirilmesi. Kaynak Okuma
4 Etkili iletişim becerilerinin imaj yaratımındaki etkisi ve önemi. Kaynak Okuma
5 Fiziksel görünüm ve renklerin imaj yaratmadaki etkisi ve aktarımları. Kaynak Okuma
6 Kişisel imajın kurumsal imaja etkisi. Kurumsal imaj çeşitleri ve imaj oluşturmada etkili olan öğeler. Kaynak Okuma
7 Kurumsal imajı etkileyen öğeler çerçevesinde, imaj değişimi için uygulanması gereken aşamalar. Kaynak Okuma
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular
9 İmaj reklamının amaçları ve marka imajı ve kurum imajının değerlendirilmesi. Kaynak Okuma
10 Pazar kavramı ve imajla ilişkisi bağlamında değerlendirilmesi. Kaynak Okuma - Proje Ödevi
11 İmajın gerçeklikle ilişkisi, gerçekliğin medya aracığıyla yeniden oluşturulması. Kaynak Okuma - Proje Ödevi
12 Fotoğrafların ve görsel malzemelerin imaj oluşumundaki kullanımı ve etkisi. Kaynak Okuma - Proje Ödevi
13 Kitle iletişim araçları aracığıyla imaj üretimi. Kaynak Okuma - Proje Ödevi
14 Politik imajlar ve etkileri. Kaynak Okuma - Proje Ödevi
15 İmaj çalışmalarında etik tartışmalar Kaynak Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı İşlenmiş Konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar