DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim Bilimi * ILT   309 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik, neo-klasik ve Çağdaş Yönetim teorileri konusunda bilgi sahibi olmak. Yönetim ve iletişim bilgisini sentezleyebilmek. Yönetim becerisi edinmek ve yönetim becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Klasik ve Çağdaş Yönetim Teorileri ve Yaklaşımları. Klasik-Yönetim yaklaşımları (Taylorizm, Fordizm, Bürokrasi) Neo-klasik yönetim yaklaşımları (sosyal refah devleti ve davranışçı ekol) ve yeni yönetim yaklaşımları (Toplam kalite yönetimi, jinsan kaynakları yönetimi, yönetişim, vd.) tarihsel bir süreklilik içinde ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetimin Doğası Sunuş
2 Yönetim Düşüncesinin Evrimi Okuma
3 Klasik Yönetim düşüncesi okuma
4 Bürokrasi okuma
5 Bilimsel Yönetimin İlkeleri- Taylorizm ve Fordizm Okuma ve Araştırma
6 Fordizm ve Sosyal refah devleti Okuma ve Araştırma
7 İnsan İlişkileri Yaklaşımı Okuma, araştırma ve sunum hazırlama
8 Ara sınav Okuma, araştırma ve sunum hazırlama
9 Fordizmden Post- fordizme geçiş: Yeni Yönetim Yaklaşımları Dosyadaki bütün notlar
10 Yeni liberalizm, post-modernizm ve yeni yönetim yaklaşımları Okuma, araştırma ve sunum hazırlama
11 Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Okuma, araştırma ve sunum hazırlama
12 Toplam Kalite Yönetimi Okuma, araştırma ve sunum hazırlama
13 Yönetişim Okuma, araştırma ve sunum hazırlama
14 Kurum Kültürü ve kurumsal iletişim Okuma, araştırma ve sunum hazırlama
15 Genel Değerlendirme Dosyadaki tüm notlar
16-17 Final sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar