DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I AIT   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Pınar ÇAM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.PINAR ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üniversite gençliğine Türk devrimini zorunlu kılan tarihsel koşullarını kavratmak. Osmanlı Devletinin sona ermesi ve Anadolu'nun işgaline karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki ulusal bağımsızlık mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ilişkin temel bir bakış açısı kazandırmak.
Dersin İçeriği
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I dersiyle, Türk Devriminin ortaya çıktığı tarihsel koşulları anlatılarak devrimin amacı ve anlamına yer verilmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'nin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklar.
2) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
3) Yirminci yüzyıl önemli gelişmeleri ve günümüzü etkileyen belirleyici gelişmeler hakkında genel kültüre kavuşacaklar
4) Yaşadıkları dönemi hazırlayan şartlar hakkında genel bilgiye sahip olacaklar.
5) Türkiye'de demokrasinin gelişimi hakkında gerekli birikime sahip olacaklar.
6) Günümüz Türkiye'sinin uluslararası sorunları ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklar.
7) Geçmişi ve bugünü karşılaştırma yeteneğine sahip olacaklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve derste geçen kavramları tanıtma Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türk devrimine yol açan gelişmeler: dünyada demokrasinin gelişimi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Osmanlı modernleşmesi (tanzimat dönemi) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Osmanlı modernleşmesi (II. meşrutiyet dönem Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 I. dünya savaşı öncesindeki gelişmeler Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 I. dünya savaşı ve sonrasında Osmanlı devleti Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ulusal direnişin örgütlenmesi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınav Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Yazılı Sınav
9 Kongreler ve Misak-ı milli Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Türkiye Büyük Millet Meclisini Kurulması Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İç isyanlar, Sevr antlaşması, ulusal kurtuluş savaşının maddi kaynakları. Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Ulusal kurtuluş savaşı ve cepheler. Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Cumhuriyetin İlanı Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türk devriminin nitelikleri Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Öğretim Görevlisi ders notu