DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İçerik Çözümlemesi * AS   411 7 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÜNAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVDA ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılmakta olan bir analiz yöntemi olan İçerik Çözümlemesini, kavrayabilme, izleyebilme ve uygulayabilme becerileri kazandırmayı amaçlayan bu ders, dönem sonunda öğrencilerin, içerik barındıran insan ya da teknoloji ürünü nesnelerin açık ya da örtük içeriklerini ortaya koymayı, bunları sistematik biçimde sınıflandırarak ve ilişkilendirerek iletilen anlamları daha nesnel olarak yorumlamayı, çıkarsama yapmayı, ve iletişim alanında, anlam iletebilen her türlü (simge,sözcük, resim vb. ) nitel verinin, nicel ve nitel perspektiflerden derinlemesine ve bilimsel bir yaklaşımla irdelenebilmesi yetilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Dersin İçeriği
İçerik Çözümlemesinin, kısa bir tarihsel gelişiminin, kapsamı, işlevleri, uygulama alanları ve alandaki diğer araştırma yöntemlerinden farkı, avantaj ve dezavantajlarının sunulmasının ardından, yöntem kapsamında kullanılan Frekans analizi, Kategorisel analiz, İlişki Analizi , Değerlendirici Analiz gibi farklı teknikler tanıtılacak, bu tekniklerin kullanıldığı örnek araştırma uygulamaları incelenecektir.Veri toplama, örneklem oluşturma, kodlama vb. gibi İçerik analizi yöntemine özgü adımların uygulamalı olarak tanıtılmasının ardından öğrencilerin bireysel araştırma projelerini yürütmelerine kılavuzluk etme yönünde sınıf içi çalışmalar yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İçerik analizi, tanımı, tarihçesi ve gelişimi.
2 İşlevleri ve uygulama alanları Okuma
3 Sosyal Bilimlerde kullanılan diğer araştırma yöntemleriyle kıyaslanması. Nitel/Nicel ayırımı. Okuma -kütüphane araştırması
4 İçerik Analizi Yönteminin temel işleyiş 1: Analitik Betimleme Kodlama Okuma -kütüphane araştırması
5 İçerik Analizi Yönteminin temel işleyişi 2: Çıkarım - Güvenilirlik ve Geçerlilik Alıştırma
6 İçerik Analizi Uygulama örneklerin incelenmesi Okuma -kütüphane araştırması
7 Analiz teknikleri: Frekans analizi-Kategorisel analiz-Değerlendirici analiz vb. Okuma-alıştırma
8 ARASINAV İşlenmiş Konular
9 Araştırma uygulması :Araştırma sorununun ve sorularının belirlenmesi DÖNEM PROJESİNE hazırlık
10 Araştırma evrenini temsil eden verilerin ve toplanma yöntemlerinin tartışılması /belirlenmesi. Proje çalışmaları
11 Verilerin Analizine başlama: kodlanması-kavramsallaştırma- sınıflama vb. Proje çalışmaları
12 Verilerin çözümlenmesi-değerlendirilmesi Proje çalışmaları
13 ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN SINIFTA SUNUMU Proje çalışmaları
14 ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN SINIFTA SUNUMU Proje çalışmaları
15 ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN SINIFTA SUNUMU Proje çalışmaları
16-17 YARIYIL SONU SINAVI İşlenmiş Konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar