DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Hakları ve Medya * AS   413 7 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ONUR DURSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir birey olarak çocuğun kuramsal tanımlanmasında bilgi edinilmesini sağlamak, evrensel çocuk hakları konusunda medyanın önemi ve etkisini kavramak dersin amacını ortaya koymaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği, Çocuğun tanımı ve çocukla İlgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri, Çocuk hakları sözleşmesinin içeriği; temel esasları ve ilkeleri, Çocuk istismarı ve ihmali, Çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler, Çocuk işçiliği ve suça sürüklenen çocukların medyadaki yansımalarını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuğun tanımı ve çocukla ilgili yasal düzenlemeler Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
2 Çocuk hakları sözleşmesinin içeriği; temel esasları ve ilkeleri 1 Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
3 Çocuk hakları sözleşmesinin içeriği; temel esasları ve ilkeleri 2 Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
4 Kuramsal açıdan insan hakları ve çocuk hakları Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
5 Çocuk istismarı ve ihmali Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
6 Suça itilmiş çocuklar ve medya Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
7 Medya ve çocuk hakları 1 Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 Medya ve çocuk hakları 2 Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
10 Çocukları koruma politikaları Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
11 Çocuk işçiliği ve medyada yansıması Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
12 Çocuk Hakları konusundaki Uygulamaların İncelenmesi Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
13 Çocuk Hakları Üzerine Atölye Çalışmaları 1 Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
14 Çocuk Hakları Üzerine Atölye Çalışmaları 2 Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
15 Çocuk Hakları Üzerine Genel Değerlendirme Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar