DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İkna ve Modern Retorik * ILT   406 8 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM YASEMİN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, ikna olgusunun ve eyleminin işleyiş ilkelerin ve kuramsal dayanaklarının tanımlanabilmesini ve gündelik yaşamdaki söylem pratikleri içerisinde iknaya yönelik sözel ve söz dışı yapıların belirlenerek karşı söylem oluşturabilme olanağı ve becerisinin geliştirilmesini ve etik ilkeler gözetilerek durum ve bağlama uygun ikna edici söylemler oluşturabilme yetisi kazandırmayı amaçlıyor.
Dersin İçeriği
İkna olgusunun Modern Retorik ya da Yeni Retorik perspektifinden ele alınacağı bu derste öncelikle ikna olgusunun kısaca tarihsel gelişimi içerisinde, kitlesel boyutundan başlayarak, kurumsal ve kişilerarası düzeylerdeki işleyiş ilkeleri, temel kuram ve modelleri, ikna edici iletişim ortamında kaynak ve hedefin özellikleri, farklı durumsal ve sosyo kültürel, politik etmenlerin rolleri, etkinin yayılmasını sağlamada eğitim, medya gibi kurumsal araçların rolleri. Asimetrik ve simetrik güç ilişkileri içerisinde ikna edici söylemin işleyişi ve etik kaygılar ele alınacak, özgün söylem örnekleri üzerinde uygulamalara yer verilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel anlamıyla İkna kavramı. Klasik çağlarda Sözbilim (Retorik) ve Aristo
2 İknanın temel ilkeleri. İletişim Modeli..söz sanatları Okuma parçası
3 Temel Kavramlar: Davranış-Güdü-Tutum. Okuma parçası
4 Tutum ve davranış değişikliği kuramları 1 Ödev:Bir durum analizi: Uygulama ve rapor etme
5 Tutum ve davranış değişikliği kuramları 2 Ödev 2:Bir durum analizi: Uygulama ve rapor etme
6 Modern çağda İkna edici /yönlendirici Söylem: boyun eğme-uyma-benimseme-karşı çıkma Dönem projesi hazırlık
7 Özneye bağlı etmenler: Ussal Yetenekler ve Eğitim-Kişilik Yapısı -Konuşucular arasındaki saygınlık/güç farkları Ödev 3:durum analiz ve raporu
8 ARA SINAV
9 Özneye bağlı etmenler (DEVAM): Cinsiyet-Görüşe Bağlanmadüzeyi -Güdülenme Durumu Ödev 4:durum analiz ve raporu
10 Algı nesnesine bağlı etmenler-İknada duyguların rolü Okuma parçası
11 Politika söyleminde ikna stratejileri Okuma parçası
12 İkna eyleminde kullanılan yanıltıcı mantık (mantık yanılsamaları) Ödev: uygulama
13 Reklamlarda kullanılan ikna stratejileri ve (mantık yanılsamaları) Okuma parçası
14 İknanın etik boyut, eleştirel yaklaşım. Ödev 5: uygulama ve ropor
15 Genel tekrar PROJE TESLİMİ
16-17 YARIYILSONU SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar