DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilerarası İletişim * AS   418 8 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLCENNET ÖZTÜRK ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişilerarası iletişim çalışmaları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, ulusal ve uluslararası süreç, gelişme ve sorunları, tarih ve gelecek perspektifinde, bilimsel yöntemlerle tanımlama, anlamlandırma, analiz etme bilgi ve becerisi kazandırılması. Bu derste kişilerarası iletişim problemlerinin nasıl çözümleneceği tartışılmakta ve bu anlamda iletişim yeterliliği kazandırılması için bilgi ve beceri kazandırılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca, kişilerarası iletişimin ihmal edilen toplumsal, politik ve sosyo-politik boyutları tartışmaya açılarak kişilerarası iletişim konusunda eleştirel bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kişilerarası iletişim alanında yapılan çalışmalar ve bu alana ilişkin yaklaşımların incelenmesi.Kişilerarası iletişim ilgili kavramlar ve kişilerarası iletişimin ilgilendiği sorunlar. Kişilerarası iletişim ile ilgili temel teoriler ve yaklaşımlar. Kişilerarası iletişime engel olan tutum ve davranışlar. Kişilerarası iletişim yeterliliğinin geliştirilmesi. Kişilerarası iletişimin toplumsal, politik ve sosyo-psikolojik boyutları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişilerarası İletişime Giriş Sunuş
2 Kişilerarası İletişim türleri Okuma
3 Sözlü İletişim Okuma
4 Konuşma ve Dinleme becerilerini geliştirme Araştırma ve Uygulama
5 Empati ve Empatik Dinleme Okuma
6 Sözsüz İletişim Okuma ve Araştırma
7 Beden Dili Araştırmaları Okuma ve Araştırma
8 Ara Sınav Okuma ve Araştırna
9 Sözsüz iletişimde kültürel farklılıklar Dosyadaki tüm notlar
10 Kişilerarası iletişimde anadamar yaklaşımlar Okuma ve Araştırma
11 İkna Edici iletişim ve retorik Okuma ve Araştırma
12 Kişilerarası iletişimde eleştirel yaklaşımlar Okuma ve Araştırma
13 Diyalog ve müzakere teorileri Okuma, Araştırma ve Sunum hazırlama
14 İletişimsel Eylem Kuramı Okuma, Araştırma ve Sunum hazırlama
15 Genel değerlendirme Dosyadaki tüm notlar
16-17 Final sınavı Dosyadaki tüm notlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar