DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ayrımcılığa Karşı Dersler * ILT   412 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Medyanın etnik, dinsel, kültürel azınlıklara, kadınlara, LGBTİ'lere, engellilere ve her türlü azınlık grubuna yönelik ayrımcı söylemlerin yaygınlaştırılmasındaki, meşrulaştırılmasındaki rolünü sorunlaştıran, sorgulayan, ayrımcılığın ve ırkçılığın gündelik hayat içinde ve popüler kültürde sinsice yer edinen görünümlerini fark eden, bunlara karşı duyarlılık sahibi iletişimciler, medyanın ırkçı dilini dönüştürmeye talip gazeteciler yetiştirebilmektir.
Dersin İçeriği
Ayrımcılık kavramı çerçevesinde sınıf, cinsiyet, ırk, engellilik, yoksulluk, etnik kimlikler, yaş gibi toplumsal farklılıkların dışlanma ve ötekileştirme bağlamında tartışılması ve sınıf, ırk, etnisite, yoksulluk, toplumsal cinsiyet, din, yaş, 'yabancı' olma ve engelli olma gibi hangi tür ayrımcılıkların var olduğu konularının incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Yok
2 Ayrımcılık ile ilgili kavramlar: Toplumsal farklılık, yabancılık, ötekilik I Okuma
3 Ayrımcılık ile ilgili kavramlar: Toplumsal farklılık, yabancılık, ötekilik II Okuma
4 Ayrımcılık türlerinin tarihsel kökenleri ve biçimleri: Irkçılık, cinsiyetçilik, milliyetçilik, homofobi, yabancı düşmanlığı I Okuma
5 Ayrımcılık türlerinin tarihsel kökenleri ve biçimleri: Irkçılık, cinsiyetçilik, milliyetçilik, homofobi, yabancı düşmanlığı II Okuma
6 XX. Yüzyılda ayrımcılığın görünümleri: Faşizm ve üstün ırk, beyazların üstünlüğü, Bosnada etnik temizlik; Türkiyede etnik kimlik, cinsel kimli Okuma ve film izleme
7 Ayrımcılığa ilişkin yasal düzenlemeler Okuma
8 Ara Sınav Okuma
9 Türkiyede namus bahanesiyle işlenen cinayetler, vicdani ret hakkı Okuma ve Ödev
10 Ayrımcılık, sivil toplum örgütlenmeleri ve toplumsal hareketler Okuma
11 Ayrımcılık ve nefret söylemi Okuma ve film izleme
12 Ayrımcılık ve medya: Medya söyleminde ayrımcılığın simgesel kuruluşu, bağımsız/alternatif medyada ayrımcılığa karşı hareketler I Okuma
13 Ayrımcılık ve medya: Medya söyleminde ayrımcılığın simgesel kuruluşu, bağımsız/alternatif medyada ayrımcılığa karşı hareketler I Okuma ve Ödev
14 Ayrımcılık ve sinema: Kadın, etnik kimlik, yabancılık, göçmenlik I Okuma
15 Ayrımcılık ve sinema: Kadın, etnik kimlik, yabancılık, göçmenlik II Okuma ve film izleme
16-17 Final Okuma ve film izleme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar