DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü ve Yazılı İletişim Becerileri 1 * ILT   123 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ENGİN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ENGİN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilere konuşucu/yazar, amaç ve hedef kitle gibi Edimbilimsel/bağlamsal değişkenleri ve metnin türüne özgü özellikleri gözeterek, iletilerini organize edebilme ve sözlü ya da yazılı kanallarla etkin biçimde aktarabilme becerisi kazandırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, öğrencilerin çeşitli yazma teknikleriyle birlikte bütünlük, mantıksal tutarlılık (bağdaşıklık), bağlaşıklık, gibi evrensel metinsellik ölçütlerini içselleştirilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Yazılı ve sözlü aktarım becerilerinin iç içe ele alınacağı bu derste farklı günlük ve kurumsal sosyal ortamların gerektirdiği etkileşim örgüleriyle ilgili genel öngörü kazanılmasına dönük olarak, çeşitli metin örnekleri incelenecek ve üretilecektir. Ayrıca bu ders, sınıflandırma, karşılaştırma, kurgulama, neden-sonuç ilişkisi, betimleme , süreçsel aktarım, vb. gibi farklı yazma tekniklerini ve bunların yaşama geçirilmesine yönelik sınıf içi ve dışı uygulamaları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş -Dil ve İletişim: Sözel, Sözdışı ve Söz üstü ögeler -Sözlü/Yazılı İletişim:Farklılıklar
2 Sözün düz anlamı/İletişimsel anlamı Uzamsal,Zamansal,Fiziksel bağlam, Bilişsel bağlam -İİletinin işlemlenmesi: (Bilgi işlemleme Modeli) Günlük yaşamdan iletişim örnekleri toplama
3 Sözle ne yapıyoruz, Söz eylemler, Temel Kategori Ödev: günlük yaşamdan iletişim örnekleri
4 Dinlerken Not Alma becerisi /notlardan metin üretme -Örnek paragraf analizi Ödev: Başka bir derste not alma ve sınıfa getirme
5 konudan başlık oluşturma -Ön yazma teknikleri (listeleme, gruplama, diyagramlama..vb.) Ödev: Örnek paragraf analizleri
6 Paragraf çatısını oluşturma -Ana düşünce ve destekleyici düşünceler -Destekleyici türleri, Ödev: Örnek paragraf çatısı üretme
7 Yazıda Bütünlük ,Mantıksal Tutarlılık (bağdaşıklık) (ve türleri) Biçimsel tutarlılık (bağlaşıklık) (ve türleri) Ödev:Okuma: Dargörürlük-hoşgörürlük (Bertrand Russel)
8 Paragraf değerlendirme kodları ve ölçütleri: -Ödev: Örnek paragraf üretme
9 ARA SINAV Ders Notlarını Okuma
10 Yazma Tekniği 1, Betimleyici -incelikli ifadeler, kibar olmak ya da olmamak Ödev: Örnek paragraf üretme -Okuma parçası incelikli İfadeler (Brown and Levinson)
11 Yazma Tekniği 2: Kıyaslamacı Ödev: Okuma: Sizi sağ beyniniz mi, sol beyniniz mi yönetiyor. (David Heeger)
12 Yazma Tekniği 3: Yaratıcı yazıma Ödev: Okuma: Yazının Beden Dili
13 Yazma Tekniği 4: Neden-Sonuç İlişkisi (NEDEN odaklı) Ödev: Okuma: Sosyal Fobilerden S.O.S (A.Altındağ) Ödev: Örnek paragraf üretme
14 Portfolyo değerlendirmeleri Ödev: Portfolyoların tamamlanması
15 Portfolyo değerlendirmeleri (DEVAM) -Genel Tekrar Ödev: Portfolyoların tamamlanması
16-17 Yazılı Sınav Tüm ders notlarını ve kitaplarını okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar