DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyoloji * ILT   125 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyoloji ile ilgili temel terimlerin kavranması ve Sosyolojinin ilişkili olduğu konuları, kuramları ve diğer disiplinlerle olan ilişkisinin kavranmasıdır.
Dersin İçeriği
Sosyoloji kavramının kuramsal temeli, sosyoloji tarihi, sosyal kurumlar, birey ve toplum ilişkisi, toplum, toplumsal davranış ve toplumsal ilişkiler, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisi, kültür, toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyoloji biliminin tanımı, alanı, kapsamı Okuma
2 Sosyolojinin temelini oluşturan kuramsal yaklaşımlar: Saint Simon, Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, Max Weber, Talcot Parsons, Robert K. Metron . Okuma
3 Kültür: tanımı, maddi ve manevi öğeleri, etnosentrizm ve kültürel relativizm. Teorik Anlatım Okuma
4 Toplumsallaşma: toplumsallaşmanın öğeleri, toplumsallaşma kurumları Okuma
5 Aile kurumu ve Türk toplumunda aile yapısı. Ailenin değişimi Okuma
6 Ekonomi kurumu, üretim ve fonksiyonları, üretim rejimleri. Okuma
7 Eğitim kurumu ve Türk toplumunda eğitim Okuma
8 Yarıyıl Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Siyaset kurumu: devlet, bürokrasi, seçim, demokrasi, baskı grupları Reading
10 Nüfus: nüfusla ilgili temel kavramlar. Reading
11 Sosyolojide toplumsal grup kavramı, toplumsal grup çeşitleri Reading
12 Toplumsal tabakalaşma: kölelik, kast sistemi, zümreler, sınıf ve statü sistemi, toplumsal tabakalaşma kuramları Reading
13 Toplumsal değişme kuramları, toplumsal değişme ve modernleşme. Reading
14 Kentleşme Reading
15 Endüstrileşme süreci: endüstrileşmenin aşamaları Reading
16-17 Final Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar