DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gazete Yazı Türleri * ILT   419 7 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur DURSUN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ONUR DURSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gazete gibi süreli yayınlarda yer alan içerikler hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Gazeteler başta olmak üzere süreli yayınlardaki yazı türlerinin neler olduğu anlatılır. Öğrencilerin, gazete yazı türlerini tanıması ve mesleki yaşamlarında bu türlerde yazılar üretebilmesi amaçlanır. Bilimsel araştırmalarda bu türlere ne şekilde yaklaşılması gerektiği üzerinde de durulur.
Dersin İçeriği
Derste tür kavramı üzerinde durularak, türselleştirmelere neden gereksinim duyulduğu anlatılır. Gazetelerde yer alan yazı türleri hakkında bilgiler verilir. Haber, haber türleri, köşe yazısı, yorum yazısı, röportaj, söyleşi, gezi yazısı, makale gibi gazete yazı türleri üzerinde durulur ve bu türlerin yapısal ve söylemsel boyutları ele alınır. Ayrıca söz konusu türlerin tarihsel süreçte nasıl şekillendiğine ve değişimler geçirdiğine odaklanılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersinin içeriği ve gazete yazı türleri hakkında genel bilgiler Yok
2 Haber metinlerinin temel özellikleri, işlevi ve önemi Okuma, pratik yapma, yazma
3 Köşe yazılarının temel özellikleri, işlevi ve önemi Okuma, pratik yapma, yazma
4 Köşe yazısı örnek incelemeleri Okuma, pratik yapma, yazma
5 Makale yazılarının temel özellikleri Okuma, pratik yapma, yazma
6 Röportaj türü yazıların temel özellikleri Okuma, pratik yapma, yazma
7 Röportaj örnekleri incelemnmesi Okuma, pratik yapma, yazma
8 Ara sınav Ders materyallerini okuma, örnek inceleme
9 Söyleşi türünün temel özellikleri Okuma, pratik yapma, yazma
10 Söyleşi örnek incelemeleri Okuma, pratik yapma, yazma
11 Portre yazı türü, özellikleri ve örnek üzerinde inceleme Okuma, pratik yapma, yazma
12 Eleştiri yazı türünün özellikleri ve örnekleri inceleme Okuma, pratik yapma, yazma
13 Fotoğraf altyazısı, fotoğraf haberi ve gezi yazı türünün tanımı, özellikleri, örnekler üzerine inceleme Okuma, pratik yapma, yazma
14 Öykü haberin tanımı ve öykü haber örnekleri inceleme Okuma, pratik yapma, yazma
15 Tekrar Okuma, pratik yapma, yazma
16-17 Final sınavı Ders materyallerini okuma, örnek inceleme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar