DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası İletişim Politikaları * AS   402 8 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÜNAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.ONUR DURSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencinin, uluslararası iletişim gereksinimini ortaya çıkaran sebepleri irdelemesi amaçlanmaktadır. Kürselleşme ve iletişim arasındaki ilişkinin sorgulandığı derste öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği küreselleşme ve uluslararası iletişim arasındaki bağlantı kapsamında şekillenmektedir. Derste uluslararası iletişimde kullanılan araçlar, teknolojiler: Global medya, yeni iletişim teknolojileri gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı, kapsamı ve içeriğiyle ilgili açıklamalar. Kaynak Okuma
2 Uluslararası iletişim gereksinimini ve sürecini ortaya çıkaran sebepler ve gelişmeler Kaynak Okuma
3 Enformasyon, bilgi toplumu ve yeni dünya düzeni Kaynak Okuma
4 Sebep sonuç ilişkileri açısından küreselleşme ve iletişim kavramları Kaynak Okuma
5 Uluslararası iletişimde kullanılan araçlar ve yeni iletişim teknolojileri Kaynak Okuma
6 Uluslararası haber akışını etkileyen etmenler Kaynak Okuma
7 Ülkelerin uluslararası iletişim politikaları Kaynak Okuma
8 Ara Sınav
9 Uluslararası kuruluşlar ve kamuoyu Kaynak Okuma
10 Kültürel emperyalizm ve hegemonya kavramları Kaynak Okuma
11 Uluslararası enformasyon üretimi ve ulaşımı dengesizliği Kaynak Okuma
12 Halkla ilişkiler, reklam ve sinema açısından uluslararası ilişkiler Kaynak Okuma
13 Uluslararası iletişim ve propaganda Kaynak Okuma
14 Uluslararası iletişimin haber söylemine yansıması Kaynak Okuma
15 Terör ve savaş kavramları bağlamında uluslararası iletişim Kaynak Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar