DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reklamcılığa Giriş ILT   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ENGİN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuramsal bilgilerin aktarımını güncel bilgiler çerçevesinde öğretmeyi içeren derste; reklam ve reklamcılıkla ilgili temel kavramları, reklam ortamlarını, süreçleri, reklam kampanyası aşamalarını, reklamcılıkta tüketici ve tüketici etkileyen faktörleri, reklamda medya planlamanın önemini ve medya planlama stratejilerini, kurumları ve yeni eğilimleri, reklamla ilgili etik modelleri aktararak, bir reklam kampanyasını planlayabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İletişim, Pazarlama İletişimi ve Reklama Ait Temel Kavramlar. Reklamın Tarihsel Gelişimi, Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi, Reklamın Amaçları, Reklam Türleri, Reklam Ekolleri, Reklam Ortamları, Reklamın İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller, Reklam Kampanyası Kavramı ve Reklam Kampanyası Aşamaları, Reklamda Tüketici ve Tüketici Davranışı, Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler, Reklamcılıkta Medya Planlama ve Önemi, Reklamcılıkta Ölçümleme, Reklamcılıkta Yeni Eğilimler, Reklamcılıkla İlgili Kurumlar Denetim Mekanizmaları. Reklamda Etik ve Etik Modeller aktarılıp irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Reklam ve reklamcılıkla ilgili kavramları bilir ve yorumlar.
2) Reklam ortamlarını tanır ve etkin bir şekilde yönlendirir.
3) Hedef kitleyi ve etkileyen faktörleri kavrar ve uygulamalarını bu çerçevede planlar.
4) Reklam kampanyası süreçlerine hakim olur ve yönetir.
5) Reklamcılıkta gelişen yeni eğilimleri bilir ve irdeler.
6) Reklamcılıkla ilgili kurum ve kuruluşları bilir ve işleyişini kavrar.
7) Reklam ve reklamcılıkta etik modelleri tartışır ve uygulama alanında kullanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim, Pazarlama İletişimi ve Reklama Ait Temel Kavramlar. Reklamın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi (Pazarlama, Ekonomi, Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Antropoloji, İstatistik, Sanat). Reklamın Amaçları. Reklam Türleri. Ülkeler ve Reklam Ekolleri (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Türkiye). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Yayın Yapan Reklam Ortamları (Radyo, Televizyon), Basılı Reklam Ortamları (Gazete, Dergi, Doğrudan Postalama ve Diğer Basılı Reklam Materyalleri), Açıkhava Reklam Ortamları, Transit Reklam Ortamları, İnternet, Satış Yeri Reklam Uygulamaları, Sinema. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Reklamın İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller (Geleneksel Etik Hiyerarşisine İlişkin Modeller 'AIDA Modeli/NAIDAS Modeli/Etkiler Hiyerarşisi Modeli/DAGMAR Modeli/Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli/Bilgi İşleme Modeli'. İlginlik Temelli Modeller 'Düşük İlginlik Öğrenme Modeli/ FCB Izgarası/Rossiter ve Percy Izgarası'. Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Reklam Kampanyası Kavramı. Reklam Kampanyası Aşamaları (Genel Pazarlama Karması, Durum Analizi, Reklam Amaçlarının Belirlenmesi, Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi, Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi, Reklam Bütçesinin Belirlenmesi, Uygulama, Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Reklamın Seslendiği Kitle: Tüketici ve Tüketici Davranışı. Demografik Faktörler. Psikolojik Faktörler/Öğrenme (Davranışçı Öğrenme Kuramları/Bilişsel Öğrenme Kuramları/Öğrenme ve Bellek), Motivasyon (Maslowun İhtiyaçlar Hiyerarşisi/McCellandın Motivasyon Teorisi/McGuireın Psikolojik Motivleri/Çevre Kuramı). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Psikolojik Faktörler/Algılama (Algısal Seçicilik/Algısal Örgütleme/Algısal Yorumlama), Kişilik (Psikanalatik Kuram/Treyt Kuramı/Sosyo-Psilojik Kuram), Tutumlar ve İnançlar (Bilişsel Bileşen/Duygusal Bileşen/Davranışsal Bileşen). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular Yazılı Sınav
9 Sosyo/Kültürel Faktörler 'Kültür ve Alt Kültür, Aile, Danışma Grupları, Sosyal Sınıflar'. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Reklamcılıkta Medya Planlama. Medya ve Kitle İletişimi, Medya Planlamanın Önemi, Medya Planlamaya İlişkin Kavramlar, Medya Planlama Süreci, Reklam Ortamları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Reklamcılıkta Ölçümleme. Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Reklamla İlgili Laboratuvar Ortamındaki Ölçümler, Ürünle İlgili Laboratuvar Ortamındaki Ölçümler, Reklamla İlgili Gerçek Hayattaki Ölçümler, Ürünle İlgili Gerçek Hayattaki Ölçümler. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Reklamcılıkta Yeni Eğilimler (Uluslararası Global Reklamcılık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Kurumsal Reklamcılık, E-Pazarlama ve Reklam-Sözlü Pazarlama ve Reklam/İzinli Pazarlama ve Reklam/Mobil Pazarlama ve Reklam/Advergaming). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Reklamcılıkta Yeni Eğilimler (İlişkisel Pazarlama, Deneyimsel Pazarlama, Eğlence Pazarlama, Yeşil Pazarlama, Gerilla Pazarlama). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Reklamcılıkla İlgili Kurumlar (Reklam Ajansları, Medya Ajansları, Reklamcılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Sektörel Kuruluşlar) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Reklamcılıkla İlgili Denetim Mekanizmaları. Reklamda Etik ve Etik Modeller. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar