DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim, Pazarlama İletişimi ve Reklama Ait Temel Kavramlar. Reklamın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi (Pazarlama, Ekonomi, Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Antropoloji, İstatistik, Sanat). Reklamın Amaçları. Reklam Türleri. Ülkeler ve Reklam Ekolleri (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Türkiye). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Yayın Yapan Reklam Ortamları (Radyo, Televizyon), Basılı Reklam Ortamları (Gazete, Dergi, Doğrudan Postalama ve Diğer Basılı Reklam Materyalleri), Açıkhava Reklam Ortamları, Transit Reklam Ortamları, İnternet, Satış Yeri Reklam Uygulamaları, Sinema. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Reklamın İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller (Geleneksel Etik Hiyerarşisine İlişkin Modeller 'AIDA Modeli/NAIDAS Modeli/Etkiler Hiyerarşisi Modeli/DAGMAR Modeli/Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli/Bilgi İşleme Modeli'. İlginlik Temelli Modeller 'Düşük İlginlik Öğrenme Modeli/ FCB Izgarası/Rossiter ve Percy Izgarası'. Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Reklam Kampanyası Kavramı. Reklam Kampanyası Aşamaları (Genel Pazarlama Karması, Durum Analizi, Reklam Amaçlarının Belirlenmesi, Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi, Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi, Reklam Bütçesinin Belirlenmesi, Uygulama, Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Reklamın Seslendiği Kitle: Tüketici ve Tüketici Davranışı. Demografik Faktörler. Psikolojik Faktörler/Öğrenme (Davranışçı Öğrenme Kuramları/Bilişsel Öğrenme Kuramları/Öğrenme ve Bellek), Motivasyon (Maslowun İhtiyaçlar Hiyerarşisi/McCellandın Motivasyon Teorisi/McGuireın Psikolojik Motivleri/Çevre Kuramı). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Psikolojik Faktörler/Algılama (Algısal Seçicilik/Algısal Örgütleme/Algısal Yorumlama), Kişilik (Psikanalatik Kuram/Treyt Kuramı/Sosyo-Psilojik Kuram), Tutumlar ve İnançlar (Bilişsel Bileşen/Duygusal Bileşen/Davranışsal Bileşen). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular Yazılı Sınav
9 Sosyo/Kültürel Faktörler 'Kültür ve Alt Kültür, Aile, Danışma Grupları, Sosyal Sınıflar'. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Reklamcılıkta Medya Planlama. Medya ve Kitle İletişimi, Medya Planlamanın Önemi, Medya Planlamaya İlişkin Kavramlar, Medya Planlama Süreci, Reklam Ortamları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Reklamcılıkta Ölçümleme. Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Reklamla İlgili Laboratuvar Ortamındaki Ölçümler, Ürünle İlgili Laboratuvar Ortamındaki Ölçümler, Reklamla İlgili Gerçek Hayattaki Ölçümler, Ürünle İlgili Gerçek Hayattaki Ölçümler. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Reklamcılıkta Yeni Eğilimler (Uluslararası Global Reklamcılık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Kurumsal Reklamcılık, E-Pazarlama ve Reklam-Sözlü Pazarlama ve Reklam/İzinli Pazarlama ve Reklam/Mobil Pazarlama ve Reklam/Advergaming). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Reklamcılıkta Yeni Eğilimler (İlişkisel Pazarlama, Deneyimsel Pazarlama, Eğlence Pazarlama, Yeşil Pazarlama, Gerilla Pazarlama). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Reklamcılıkla İlgili Kurumlar (Reklam Ajansları, Medya Ajansları, Reklamcılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Sektörel Kuruluşlar) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Reklamcılıkla İlgili Denetim Mekanizmaları. Reklamda Etik ve Etik Modeller. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar