DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Psikoloji AS   333 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEGEMEN HANIMOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste grubun insan davranışı üzerindeki etkisi, ikna, uyma, itaat, kişilerarası ilişkiler, sosyal algı, sosyal biliş, tutum, tutum değişimi, sosyal psikolojinin uygulama alanları gibi konular üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriği
Sosyal psikoloji alanını tarihçesi ve araştırma yöntemlerini açısından incelemek, yaklaşımlarını ve konularını tanıtmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmaları araştırma yöntemleri açısından değerlendirir.
2) Sosyal algı, sosyal biliş, tutum, benlik gibi kavramları tanımlar.
3) Sosyal psikoloji kavramlarını birey ilişkileri açısından açıklar.
4) Kültürün, sosyal psikolojideki yerini ve birey yaşamındaki rolünü açıklar.
5) Sosyal psikoloji alanına ait çeşitli kuramları kullanarak günlük davranışları yorumlar.
6) Yeni iletişim teknolojilerinin sosyal psikolojik etkilerini değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Psikolojide kuram ve yöntemler Dersin Tanıtımı Anlatım
Tartışma
2 Sosyal Algı:İzlenim Oluşturma Okuma Anlatım
Tartışma
3 Sosyal Biliş:Toplumsal Dünyamızı Anlama Okuma Anlatım
Tartışma
4 Toplumsal Etki: Normlara Uyma Okuma Anlatım
Tartışma
5 Kişilerarası Sevgi ve Çekicilik Toplumsal Gereksinimler Okuma Anlatım
Tartışma
6 Kişisel ilişkiler Okuma Anlatım
Tartışma
7 Gruplarda Davranış Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Benlik: Benliği Anlama Okuma Anlatım
Tartışma
10 Gruplarda Davranış : Başkalarının Varlığında Davranış Okuma Anlatım
Tartışma
11 Önyargı Okuma Anlatım
Tartışma
12 Toplumsal Bir Kategori Olarak Cinsiyet Okuma Anlatım
Tartışma
13 Özgeci ve Olumlu Toplumsal Davranış Okuma Anlatım
Tartışma
14 Saldırganlık ve Saldırganlığın Kökenleri Okuma Anlatım
Tartışma
15 Sosyal Psikoloji ve Yasa Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar