DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce Sunum Becerileri AS   354 6 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Figen YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİGEN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrencilerin Avrupa birliği Yabancı dil B2 düzeyindeki İngilizce metinleri okuyup anlayabilir ve yorumlayabilir hale getirmek bunun yanısıra düşünme ve yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler, etkili iletişim için beceriler kazanır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konu belirleme, daraltma ve odaklanma süreçlerini kavrar
2) Hedef kitlesinin özelliklerini tanımlar
3) Ele alınacak konuya ilişkin araştrma yapmanın yollarını öğrenir
4) Konuşma hazırlama ve sunmanın temel aşamalarını tanımlar
5) Görsel ve işitsel araçları kullanarak konuşma hazırlayıp sunar
6) Verilen bir konuda 1-2 dakika süre boyunca konuşabilir
7) Vucut dili, göz teması, ses tonu, zaman sınırlaması gibi etkili sunum becerilerini sergileyebilir
8) İkna edici, bilgilendirici ve kişisel sunumları hazırlar ve sunar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse genel bakış, ders planının sunulması CÜBİS sisteminden basılı müfredatın incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Sunum için alan, konu ve odak belirleme okuma/ tartışma için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Örnek sunular üzerinde çalışma grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Hedef kitlenin belirlenmesi , özelliklerinin tanımlanması okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Konunun araştırılması kütüphane çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 konuya ilişkin fikrlerin tartışılması okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 ilgi grupları ve tartışma gruplarının oluşturulması web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav ders kaynaklarını okuma Yazılı Sınav
9 Konuşmanın etik ilkeleri okuma /hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Bilgilendirici ve ikna edici konuşmanın karşılaştırılması analyzing samples Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Konuşmanın çatısının hazırlanması örnek analizi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Gövdenin, baş ve sonun planlanması yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Görsel ve diğer medyanın kullanılması web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 sunumlar hazırlık Anlatım
Bireysel Çalışma
15 sunumlar hazırlık Anlatım
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar