DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dilbilime Giriş ILT   121 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayça DİNÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYÇA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere dil ve dilbilim konusunda temel kavramlar, insan dilinin doğası ve genelceleri, ses yapısı, sözcük ve tümce yapısı ve sözcüklerin anlamları hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği
Ders, dilin doğası ve genelceleri, ses bilgisi, ses bilimi, biçim bilgisi, söz dizimi ve anlam bilimi gibi temel konuları ele alacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilbilimin farklı dalları ile ilişkili temel kavramları anlayacak ve açıklayabilecekler.
2) Sözcüklerin, öbeklerin, ve tümcelerin sesbilgisel özelliklerini tanıyabilecek ve ayırt edebilecekler.
3) Sözcüklerin yapılarını çözümleyebilecekler ve sözcük yapımı işlemlerini öğrenip değişik sözcüklere uygulayabilecekler.
4) Sözcüklerin yapılarını çözümleyebilecekler ve sözcük yapımı işlemlerini öğrenip değişik sözcüklere uygulayabilecekler.
5) Tümce öğelerini anlamsal rolleri açısından inceleyip, çözümleyebilecekler.
6) Sözcükleri, öbekleri, tümceleri IPA sistemi kullanarak çevriyazıya dönüştürebilecekler.
7) Metin Türlerini analiz edebilecekler
8) Veri toplama yöntemlerini öğrenecekler
9) Veri kodlamayı öğrenecekler
10) Verileri yorumlama ve bulguları sonuca dökmeyi öğrenecekler
11) Çocuklarda dil edinimi sürecini öğrenecekler
12) Dil edinimi sürecinde çocukların kullandığı sözcelerin hangi söz eylemleri gerçekleştirdiğini öğrenecekler
13) Çocuk söyleminde sözlü, doğal veri toplayarak analiz edebilecekler
14) Çeşitli sözlü ve yazılı metinlerde ( resmi konuşmalar, gazete köşe yazıları, reklam metinleri vb.) var olan söylemleri söz eylemler açısından analiz edebilecekler
15) Karşılarına çıkabilecek herhangi sözlü veya yazılı bir metni ses bilimsel, söz dizimsel, morfolojik ve anlam bilimsel açıdan kritik edebilecekler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ Dilbilim Nedir. Dil Bilgisi Edinç/Edim Dil Genelceleri Okuma/Ev Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
2 Hayvan Dilleri Dil ve Düşünce Dilin Çıkışı Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 BİÇİMBİLİM I İçerikli Sözcükler ve İşlevsel Sözcükler Biçimbirimler: En küçük Anlam Birimleri Sözcük Yapım Kuralları Okuma/Ev Ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 BİÇİMBİLİM II Söcüklerin Aşamalı Yapısı Biçimbirimleri Belirleme Biçimbilgisel Çözümleme Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 SESBİLGİSİ I Ses Parçaları Bürünsel Özellikler Okuma/Ev Ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 SESBİLGİSİ II Sesçil Simgeler ve Karşılıkları Okuma/Ev Ödevi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 SESBİLİM I Biçimbirimlerin Sesletimi Sesbirimler Okuma/Ev Ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Tekrar Yazılı Sınav
9 SESBİLİM II Sesbirimlerin Dizimsel Sınırlamaları Sesbilgisel Kuralların Varlık Sebebi Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 SÖZDİZİM I Sözdizim kurallarının İşlevi Sözdizim Edinçi Sözdizim Ulamları Tümce Kurucuları ve Kurucu Testleri Okuma/Ev Ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 SÖZDİZİM II Öbek Yapısı Kuralları ve Ağaçları Başlar ve Tümleçler Okuma/Ev Ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 SÖZDİZİM III Yapısal belirsizlikler Dönüşüm Kuralları Evrensel Dilbilgisi İlke ve Parametreleri Okuma/Ev Ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 ANLAMBİLİM I Dilin Anlamı Tümcelerin Anlamı Okuma/Ev Ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 ANLAMBİLİM II Birleşimsel anlambilim Sözcüksel Anlambilim Sözcük Anlamı Kuramları Okuma/Ev Ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Genel tekrar Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar