DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Felsefeye Giriş ILT   122 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fırat BERKSUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FIRAT BERKSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrenciye, bilimin gelişmesine kaynaklık eden felsefenin çıkış noktalarını öğretmek ve bu kapsamda eleştirel düşünceye zemin hazırlamaktır. Bunun yanı sıra felsefenin kapsamı ve sınırları konusunda bilgi edinen öğrencinin, karşılaştığı bütün problemleri felsefi bir bakış açısıyla analiz edebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda felsefenin önemli yapı taşlarını oluşturan mantık, varlık, sanat gibi alanlar çeşitli filozofların bakış açılarıyla aktarılmaktadır. Böylece öğrencinin, toplumun gelişmesine katkı sağlayan felsefeyi bütün yönleriyle anlamasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders felsefe kavramına dair temel bilgileri içermektedir. Bu kapsamda ders, felsefenin önemli birer parçası olan bilgi türleri, bilgiye yönelik yaklaşımlar, varlık felsefesi, sanat ve ahlak kavramlarını içermektedir. Öte yandan siyaset kavramı da felsefe açısından incelenmekte ve bütün bu konular eleştirel bir gözle ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefi bilgi ile bilimsel bilgi arasındaki temel farkları tanır.
2) Felsefi düşünüşün doğmasına neden olan dönemsel şartları tarif eder.
3) Doğru bilginin koşullarına ilişkin farklı felsefi yaklaşımları karşılaştırır.
4) Varlık kavramına ilişkin farklı felsefi yaklaşımları ayırt eder.
5) Birey, toplum ve felsefe arasındaki tarihsel bağı sorgulayarak, günümüz toplumlarının davranış şekillerini yorumlar.
6) Etik ve ahlak kavramlarını felsefi açıdan tanır ve bu alanda gerçekleştirilen tartışmaları analiz eder.
7) Günümüzde yaşanan toplumsal problemleri, tarihsel felsefi tartışmalarla karşılaştırarak neden-sonuç ilişkileri kurar.
8) Farklı bilgi alanlarındaki problemleri felsefi açıdan inceler.
9) Dersin katılımcılarıyla fikir alışverişine uygun yapısı nedeniyle kendini özgürce ifade etme olanağını bulur ve iletişim becerilerini geliştirir.
10) Doğru kabul edilen görüşleri sorgular ve meslek hayatında ilerlemesine katkı sağlayacak eleştirel bir bakış açısı kazanır.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Felsefe Nedir Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
2 Felsefi bilgi ve diğer bilgi türleri Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
3 Bilgi Problemi - Antik dönem Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilgi Problemi - Modern dönem Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Zihin-beden problemi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bilim felsefesi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Genel tekrar Konuları gözden geçirme Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Metafizik - Antik Dönem Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
10 Özgür irade problemi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Etik ve metafizik ilişkisi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Aristotelesçi etik Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sanat felsefesi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Siyaset felsefesi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Günümüz problemlerini felsefece düşünme Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar