DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gazeteciliğe Giriş ILT   213 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Filiz YILDIZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİLİZ YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, başta iletişim ve medya ortamları olmak üzere birçok sektöre tasarım programlarını kullanabilen nitelikli çalışanlar yetiştirmektedir. Derste Adobe Photoshop ve InDesign programlarına ilaveten çeşitli programlar anlatılmakta ve öğrencilerin görsel iletişim ufkunun ve teknik bilgisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kitle iletişim ortamlarına her türlü görsel materyal oluşturabilme yeteneği kazandırılmaya çalışılmaktadır. Uygulamaya dayalı bu derste, öğrencilerin iletişim ve medyaya ilişkin kuramsal bilgileri, uygulamaya dökülmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, iletişim ve medya sektöründe kullanılan tasarım, kurgu vb. programlar öğretilmektedir. Ders uygulamalı bir ders olmakla birlikte, uygulamalarda teknik ve düşünsel olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğine de değinilmektedir. Tasarım programlarının gelişim tarihleri ve kullanım alanları da anlatılarak, öğrencinin uygulama yönü desteklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gazetecilik konusunda temel kavramları öğrenir.
2) Gazeteciliğin gelişimini ve dönüşümünü sosyolojik, iletişim teknolojilerindeki değişim, küreselleşme ve ekonomi politik açıdan ilişkilendirerek açıklar.
3) Haber üretim ortamını, gazetecilik türlerini, haber toplama ve yayınlama pratiklerini değerlendirebilir.
4) Haberleri eleştirel biçimde analiz eder ve haber yapım tekniklerinin türleri arasından seçimler yapabilir.
5) İletişimin yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
6) İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur.
7) Gazetecilik alanının özgül tarihsel koşullarını Türkiye toplumsal tarihi bağlamında ayırt edebilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı, Kurallar, Kaynaklar Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Çağdaş gazeteciliğin genel görünümü: Küreselleşme ve Medya Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Gazetecilikte değişimler Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Toplumda Gazeteciliğin Rolü ve Gazetecilikte Etik Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Dünyada Enformasyon Dağılımı ve Haber Ajansları Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Haber Kavramı ve Haberin Temel Öğeleri Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Haber Toplama ve Kaynaklar Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Gazetecilikte Söyleşi ve Röportaj Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Haber Yazma Kuralları Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Haber Yazma Uygulamaları Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Haber Yazma Uygulamaları Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Çağdaş Gazetecilik Türleri Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Yeni Medya ve İnternet Gazeteciliği Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Bağımsız Medya ve Hak Odaklı Habercilik -Final sınavı Ders kaynaklarını okuma-Genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar