DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halkla İlişkilere Giriş ILT   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Halkla İlişkilerin kuramsal altyapısını güncel bilgiler çerçevesinde öğretmeyi içeren derste; halkla ilişkiler alanındaki temel kavram ve tanımlamalar, tarihsel gelişimi, diğer alanlarla ilişkisi, kullanılan yöntem ve modeller, halkla ilişkilerde hedef kitle ve medya araçlarıyla iletişim yöntemleri ve önemi, kullanılan araçlar ve araçların tasarımı, farklı alanlardaki uygulama biçimleri, yeni medya ortamlarının halkla ilişkilere etkisi ve biçimlendirmesi, meslek ahlak yasaları ve kuramsal etik modeller aktarılarak, alanda yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Halkla İlişkilerdeki Temel Kavramlar ve Tanımlar, Halkla İlişkilerin Genişleyen İşlevi ve Gerilla Halkla İlişkiler, Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yöntemleri, Sosyal Değişim ve Pazarlama İletişimi, Proaktif ve Reaktif Halkla İlişkiler, Farklı Ülkelerde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Halkla İlişkiler Modelleri, Kurum İçi Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde Hedef Kitle ve Önemi, Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları, Sosyal Sorumluluk, Halkla İlişkiler ve İletişim Etkileşimi, Halkla İlişkiler ve İkna Kuramları, Halkla İlişikler ve Medyayla İlişkiler, Halkla İlişkilerde Yazılı Basın, Radyo, Televizyon, Basın Konferansı/Basın Bülteni/Basın Daveti, Ürün İletişimi ve Yerleştirme, Sergi ve Fuar Organizasyonları, Halkla İlişkiler ve Yeni Medya, Etkinlik Yönetimi, Sponsorluk, Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi, Kurum İmajı, Kurumsal İtibar ve Kurumsal Kimlik,uk, Kamu Diplomasisi, Halkla İlişkiler Meslek Ahlak Yasaları, Halkla İlişkilerdeki Kuramsal Etik Modeller ele alınıp aktarılarak; alana hakim olmaları sağlanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halkla ilişkiler ile ilgili kavramları yorumlar.
2) Halkla ilişkilerin tarihsel süreçteki gelişimini irdeler.
3) Halkla ilişkiler yöntemlerini kavrar ve uygulamaları bu yöntemlere göre planlar.
4) Yazılı/görsel ve sözel iletişimde halkla ilişkiler faaliyetlerini konumlandırır ve yönlendirir.
5) Halkla ilişkiler sürecinin aşamalarını kavrar ve projelerini yönlendirir.
6) Halkla ilişkiler ajansı organizasyonunu kavrar ve yönetir.
7) Halkla ilişkilerde çeşitli gruplar arasındaki ilişkileri kavrar ve tahlil eder.
8) Halkla ilişkiler meslek ahlak yasalarını ve kuramsal etik modelleri kavrar uygulama alanında faaliyetlerini bunlara göre düzenler.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halkla İlişkilere Giriş. Tanımlar, Halkla İlişkilere Yeni İsimler ve Halkla İlişkilerin Genişleyen İşlevi. Gerilla Halkla İlişkiler ve Yaratıcılık. Edward Bernays ve Halkla İlişkiler Kavramı. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Pazarlama İletişimi Stratejisinin Oluşturulması ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi. Pazarlama İletişiminin Temel Unsurları (Kişisel Satış, Reklam, Satış Promosyonları), Doğrudan ve İnteraktif Pazarlama, Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yöntemleri, Bilgisayar Teknolojisinin Pazarlamaya Etkisi, Sosyal Değişim ve Pazarlama İletişimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Proaktif ve Reaktif Halkla İlişkiler. Amerika Birleşik Devletlerinde Halkla İlişkilerin Gelişimi (Basın Ajansı Modeli, Kamuyu Bilgilendirme Modeli, İki Yönlü Asimetrik Model, İki Yönlü Simetrik Model), Türkiyede/İngilterede/ Almanyada/Fransada Halkla İlişkilerin Gelişimi. IPRA Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği. Halkla İlişkiler Eğitimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Faaliyetleri, Avantaj ve Dezavantajları. Halkla İlişkiler Ajanslarının Gelişim Süreci, Avantaj ve Dezavantajları. Halkla İlişkilerde Hedef Kitlenin Önemi, Oluşumu ve Yapısı. Hedef Kitle Çeşitleri, Hedef Kitle Belirlenmesinin Avantajları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları (Araştırma, Planlama, Uygulama, Değerlendirme). Halkla İlişkiler Sürecinde Etkili İletişimin Özellikleri, Halkla İlişkiler Uygulamalarında Sosyal Sorumluluk (Gelişim Süreci, Uygulama Alanları), Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri. Halkla İlişkiler ve İletişim, İletilerin Etkisi, Halkla İlişkiler ve İletişim Etkileşimi/İkna Kuramları, Ajanda Setting Hipotezi, Halkla İlişkiler Aracının Seçimi ve Medya İle İlişkiler. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Basınla İlişkiler, Yazılı Basın ve Haber Bülteni, Basın Bülteninin İçerik Özellikleri ve Biçimsel Özellikleri, Basına Yönelik Organizasyonlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Radyo (Özet Duyurular, Haber Bültenleri, Açık Oturum Programları, Kamu Spotları), Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Televizyon (Haber Bültenleri, Tanıtım Filmleri, Tartışma Programları, Programa Katılacak Konuşmacının Bilmesi Gerekenler, Kamu Spotları, Video Haber Bültenleri). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Makaleler (Biçimsel Özellikleri, Dikkat Edilmesi Gerekenler, Çeşitleri), Kurumsal Yayın ve Çeşitleri (Bültenler, Gazete, Dergi, Megapaper, Yayın İçeriğinin Belirlenmesi, Dikkat Edilmesi Gerekenler). Broşür (Hazırlanmasındaki Temel Adımlar ve Amaç). Kitapçık Türleri. Memorandumlar ve Çeşitleri. Mektupların Tanıtım Amacıyla Kullanımı. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular Yazılı Sınav
9 Halkla İlişkiler ve Fotoğraf (Fotoğrafın Kullanımı, Konuyu Fotoğrafla Anlatmak, Fotoğrafın Başlığının Belirlenmesi). Halkla İlişkilerde Konuşma ve Konuşmacı (Konuşmanın Amacı/Planlanması/Türleri, Sunumda Görsel-İşitsel Araçların Kullanımı, Etkili Konuşma Kuralları). Halkla İlişkilerde Sergi ve Fuarlar (Amaçlar, Başarısızlığa Neden Olan Faktörler, Katılımı Belirleyen Etmenler, Pazarlama İletişimi ve Fuarcılık). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Halkla İlişkiler ve Yeni Medya (İnternet Kanalıyla İletişim ve Tanıtım, İnternetin Gücü, Web Sitesi, İnternet ve Medya İle İlişkiler, E-mail, Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler, Online Medya ve Halkla İlişkiler). Etkinlik Yönetimi (Bileşenleri, Tasarlanması, Planlama Süreci, Hizmet Sağlayanlarla İşbirliği, Ekibin Oluşturulması, Etkinlikte Risk İletişimi, Etkinlik ve Medya Yansımaları). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Sponsorluk (Amaçları, Önemi, Yönetimi, Türleri, Yaygınlaşan Uygulamalar, Sponsorluk Teklifinde Yer Alması Gereken Konular, Sözleşmede Yer Alması Gerekenler, Projelerin Seçimi, Sponsorluk Uygulamaları ve Bütçe, Ürün Yerleştirme, Yasal Boyutu, Örnekler). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Kriz ve Kriz Yönetimi (Planları, Süreci ve İletişim, Değerlendirilmesi, Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler, Kriz Anında Etkili İletişim Kurabilme Kuralları, Hedef Kitle, Türleri, Kültürel Farklılıkların Rolü). Kurum İçi İletişim (Önemi, Amaçları, Kuralları, Kullanılan Yöntemler). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Kurum Kimliği (Kurumsal Strateji/Kültür/Kişilik, Tarihsel Gelişimi, Görsel Kimliğin Bileşenleri, Kimlik Oluşturma Süreci). Kurum İmajı (Çeşitleri, Etkileyen Unsurlar, İmaj Transferi, Marka İmajı ve Kurum İmajı, Aşamalar, İmaj Reklamı ve Amaçları, İmaj ve İtibar Yönetimi, Kurumsal Algı ve İtibar Katsayısı). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Lobicilik (Kavramsal Çerçeve, Temel Kurallar). Halkla İlişkiler ve Kamu Diplomasisi. Halkla İlişkiler ve Spin Doctorluk. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Halkla İlişkiler ve Meslek Ahlak Yasaları, TÜHİD Meslek Ahlak İlkeleri. Halkla İlişkiler Etiği ve Kuramsal Modeller. Pratik Etik Uygulaması İçin Geliştirilen Modeller. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar