DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kitle İletişim Kuramları II ILT   228 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM YASEMİN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ana akım iletişim kuramlarının anlatıldığı dersin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı eleştirel iletişim kuramlarının kitle iletişimi, kitle iletişim araçları ve toplum ilişkisine yaklaşımını anlatmak ve öğrencilerin eleştirel bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste üçüncü yarıyıldaki Kitle İletişim Kuramları dersinde anlatılan ana akım iletişim kuramlarının devamı olarak eleştirel iletişim kuramları anlatılacaktır. Derste kitle iletişimine ilişkin eleştirel kuramlar tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal özellikleri dikkate alınarak açıklanacaktır. Bu bağlamda, eleştirel teorinin kurucusu Frankfurt Okulu'ndan başlanarak, eleştirel ekonomi-politik yaklaşımlar, kültürel çalışmalar, yapısalcı dilbilimsel ve göstergebilimsel çalışmalar, feminist medya çalışmaları ile teknoloji ve yeni medya odaklı iletişim kuramları anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları ve toplum ilişkisine yönelik eleştirel bir perspektif kazanır.
2) Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları ve iktidar ilişkilerine ilişkin tarihsel, kültürel ve sınıfsal bir değerlendirme yapar.
3) Ana akım iletişim kuramları ile eleştirel iletişim kuramları arasındaki farklılıkları sistematik biçimde sınıflandırır.
4) Ana akım paradigma ile eleştirel paradigmanın kitle iletişimine yaklaşımlarını birlikte değerlendirerek kapsamlı bir kuramsal bakış açısı kazanır.
5) Derste öğrendiği bilgilerden üst sınıflarda alacağı iletişim alanının temel dersleri ve mesleki derslerinde kuramsal bir zemin olarak yararlanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ana akım iletişim kuramları ve eleştirel paradigmanın yaklaşımlarındaki farklılıklar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Frankfurt Okulu I: Horkheimer, Adorno Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Frankfurt okulu II: Benjamin, Lowenthal, Marcuse Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Frankfurt Okulu III: Habermas Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Eleştirel paradigmada medya ve ideoloji sorunsalı (Marx, Volosinov, Gramsci, Alhusser) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Eleştirel ekonomi-politik (Avrupa ve Amerikan ekolleri) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Yapısalcılık ve göstergebilim (Saussure, Levi-Strauss, Barthes, Eco) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kültürel Çalışmalar I (Merkezin kuruluşu ve gelişimi-Hoggart, Willams, Hall) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kültürel Çalışmalar II (İzleyici araştırmaları-Morley, Fiske, vd.) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Feminist medya çalışmaları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yeni medya ve teknolojik paradigmalar I Okuma
14 Yeni medya ve teknolojik paradigmalar II Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar