DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dijital Medya ILT   315 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fırat BERKSUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FIRAT BERKSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dijital medyanın ve iletişim teknolojilerinin sosyolojik, ekonomi ve politik boyutu ele alınacak, dijital medyanın iletişim ortamları iletişim çalışmaları çerçevesinde gündelik hayat, medya çalışmaları, kültür ve politikadan beslenilerek irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Dijital medya teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla, gözetim denetim biçimlerinden toplumsal hareketlere, medya düzeninden ekonomiye, gündelik hayattan toplumsallaşmaya ve toplumsal hayata kadar pek çok düzlemdeki rolü gözönünde bulundurularak; yeni medya ile ilgili temel kavramlar, yeni medyanın ekonomi politiği, yeni medyanın gündelik hayat, kimlik ve toplumsal değişmelerdeki rolü, yeni medya ortamları-kullanıcı ilişkisi, yeni medyada yeni habercilik biçimleri, yurttaş gazeteciliği ve alternatif-bağımsız yayınlar, yeni medyadaki iletişim ortamlarına katılım, üretici-kullanıcının haklar ve toplumsal hareketlerdeki rolü ve kullanım biçimleri bağlamında eleştirel düşünme biçiminin geliştirilmesi ve yeni medyanın özgün kullanım biçimleri irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dijital medya ile ilgili kavramlar hakkında genel bilgiye sahip olur
2) Dijital medyanın ekonomi politiği hakkında bilgi edinir
3) Dijital medyaya eleştirel bakabilme becerisi kazanır
4) Dijital medyanın gündelik hayat, kimlik ve toplumsal değişmelerdeki rolünü irdeler
5) Dijital medya ortamları kullanıcı ilişkisini kavrar ve eleştirel bakabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş -
2 Dijital medya: Temel kavramlar Ders materyalleri-okuma
3 Dijital medyanın tarihçesi Ders materyalleri-okuma
4 Sosyal Ağlar Ders materyalleri-okuma
5 Sanal Kimlikler Ders materyalleri-okuma
6 Gündelik hayat ve dijital medya Ders materyalleri-okuma
7 Yeni medyada araştırma yöntemleri 1 Ders materyalleri-okuma
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Yeni medyada araştırma yöntemleri 2 Ders materyalleri-okuma
10 Dijital medya ve mahremiyet Ders materyalleri-okuma
11 Siyasal alan ve dijital medya Ders materyalleri-okuma
12 Toplumsal hareketler ve digital medya Ders materyalleri-okuma
13 Öğrenci projeleri/sunumları Proje/sunum hazırlık
14 Öğrenci projeleri/sunumları Proje/sunum hazırlık
15 Öğrenci projeleri/sunumları Proje/sunum hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar