DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat ve İletişim AS   335 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fırat BERKSUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FIRAT BERKSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat ve İletişim dersi 3. Sınıf öğrencilerinin sanat ile ilgili temel kavramları ve tartışmaları öğrenmesini, sanat ve iletişim ilişkisi hakkında bilgi ve fikir sahibi olabilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği sanata ilişkin temel kavramlar, estetik ve sanat felsefesinin tarihi gelişimi ile önde gelen düşünürlerin yaklaşımları, yazılı ve görsel sanatlar ile iletişim ilişkisi üzerine teorik bilginin anlatılması ile öğrencilerin bu teorik bilgiyi hayata geçirmeleri için yapacakları bir projeden oluşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın tanımlanması hakkındaki temel kavramlar ve tartışmaları tanır.
2) Sosyal bilimlerde sanat alanının nasıl ele alındığını tanır.
3) Sanat felsefesinin temel kavramlarını yorumlar.
4) Sanat yapıtlarını felsefi bakış açısı ile analiz eder.
5) Antik Çağ ve Orta Çağdaki sanat anlayışlarını ayırt eder.
6) 17. ve 18. Yüzyıldaki estetik yaklaşımları tanır.
7) Çağdaş sanat akımlarının tarihsel ve toplumsal arka planını yorumlar.
8) Sanat nesnelerini farklı bakış açılarıyla çözümler.
9) Sanatsal yaratım süreci ve iletişim ilişkisini gözden geçirir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı -
2 Giriş: temel konular Okuma
3 Estetik ve sanat felsefesi Okuma
4 Sanatın tanımlanmasına ilişkin temel kavramlar Okuma
5 Antik Çağ ve Orta Çağda estetiğe ilişkin sorgulamalar Okuma
6 17. ve 18. yüzyılda estetik yaklaşımları Okuma
7 Çağdaş sanat ve estetik yaklaşımları Okuma
8 Ara Sınav Okuma
9 Sanat ve iletişim ilişkisi üzerine düşünmek Okuma
10 Sanatsal yaratım süreci ve iletişim Okuma
11 Sanat nesnelerinin çözümlenmesi: Marksist estetik, yapısalcı estetik ve alımlama estetiği Okuma
12 Projelerin sunumu Proje
13 Projelerin sunumu Proje
14 Projelerin sunumu Proje
15 Genel değerlendirme Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar