DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sinema Tarihi AS   341 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fırat BERKSUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sinemanın tarihini kültürel, tarihsel, toplumsal açıdan ele almayı, sinemayı kültür endüstrisi, ideoloji, seyirci ve teknoloji bağlamı içinde anlamayı amaçlar
Dersin İçeriği
Bu derste, bir sanat yapıtı, kültür endüstrisi ürünü ve toplumsal-tarihsel anlatılar olarak sinemanın başlangıcından günümüze gelişimi ele alınacaktır. Sinemanın doğuşundan, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemine dek Avrupa ve Amerika sineması örnekleri üzerinden, sinema tarihinin toplumsal ve kültürel tarihle ilişkisinin dinamikleri ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinema tarihini toplumsal tarih ve kültür tarihi ile ilişkilendirir.
2) Kültür endüstrisini sinema tarihi ile ilişkilendirerek kavrar.
3) Sinemada ana akımları, ekolleri, sinema tarihindeki önemli yönetmenleri, figürleri ve filmleri tanır.
4) Sinema tarihindeki teknolojik yeniliklerin, film biçimini nasıl etkilediğini açıklar.
5) Sinema endüstrisindeki güncel üretim koşullarının tarihsel arka planını değerlendirir
6) Film dilinin oluşum sürecini ve gelişimini analiz eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş - Anlatım
2 Başlangıçlar - Sinemanın Kökenleri Okuma izleme Anlatım
Tartışma
3 Başlangıçlar - Sinemanın Doğuşu Okuma izleme Anlatım
Tartışma
4 Klasik Hollywood Sineması Okuma izleme Anlatım
Tartışma
5 Sessiz Komedi Okuma izleme Anlatım
Tartışma
6 Dünya Sinemasının Altın Çağı - 1920'ler Okuma izleme Anlatım
Tartışma
7 Sovyetler: Montajın Önemi Okuma izleme Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma izleme Yazılı Sınav
9 Sinemada ses Okuma izleme Anlatım
Tartışma
10 Fransa: Şiirsel Gerçekçilik Okuma izleme Anlatım
Tartışma
11 Almanya: Estetik ve Politika Okuma izleme Anlatım
Tartışma
12 Amerikan Sineması: 1940'lar Okuma izleme Anlatım
Tartışma
13 Film ve Türler Okuma izleme Anlatım
Tartışma
14 İtalya: Yeni-Gerçekçilik Okuma izleme Anlatım
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Okuma izleme Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma izleme Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar