DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kitle İletişim Kuramları I ILT   221 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM YASEMİN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Medya ve toplum ilişkilerinin irdelendiği bu derste; kitle iletişimindeki ana akım yaklaşımların tarihsel ve sistemli bir şekilde açıklanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kitle iletişim tanımları, medya sistemleri ve kurumları, teknolojinin toplumsal kullanımı, güçlü ve sınırlı etki kuramları gibi temel kuram ve kavramlar tarihsel gelişim içinde incelenecek, kitle iletişim çalışmalarındaki ana akım yaklaşımlar öğrencilere tanıtılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal İletişimin araçsal ve amaçsal alanlarıyla ilgili temel kuramları tanır.
2) Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklar.
3) İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimlerinin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antropolojivb. gibialanlardan gelen bilgileri sentezler.
4) Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
5) İletişimin toplumdaki önemi ve işleyiş süreci ile ilgili temel kavramları bilerek karşılaştırmalı olarak yorumlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Dersin tanıtımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Temel kavramlar: Kuram, bilim, paradigma, kitle, kitle toplumu, kitle iletişimi, kitle iletişim kuramları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İletişim kuramlarına giriş: Chicago Okulu güçlü etkiler dönemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Güçlü etkiler dönemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İzleyici sorunsalı ve sınırlı etkiler dönemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Güçlü etkilere geri dönüş I: Gündem belirleme ve Çerçeveleme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Güçlü etkilere geri dönüş II: Bağımlılık kuramı ve bilgi açığı hipotezi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Güçlü etkilere geri dönüş III: Suskunluk sarmalı ve yetiştirme kuramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Medyanın etkileri hakkında doğrular ve yanlışlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Modernleşme ve medya I: Lerner, Rogers Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Modernleşme ve medya II: Postman, Thompson Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Teknolojik determinizm: Innis, Mcluhan Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tartışma: Kuramların perspektifiyle Türkiye'de kitle iletişimi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar