DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce Akademik Yazım Teknikleri AS   419 7 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Figen YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİGEN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirerek okudukları herhangi bir kaynaktan yola çıkarak farklı türlerde metin üretebilmelerini ve akademik makale yazabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
İngilizce yazma tekniklerinin verilmesinin yanı sıra , önceden belirlenen metinler kelime ve içerik bazında incelenir, içerdiği fikirler tartışılır. Okunmuş olan metinlerin konu ve türünden de yola çıkarak öğrencilerin yazacağı makale konusu belirlenir ve üzerinde fikir alışverişi yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı yazılı metin türlerini ve özelliklerini ayırt eder
2) Metinlerin bağıntı, tutarlılık , birlik gibi özelliklerini incelemeyi bilir
3) metni okurken ya da dinlerken temel noktaları not alabilr ve metnin dengeleriini koruyarak özetleyebilir
4) Verilen belli bağlamlara uygun sözlü veya yazılı metin üretebilir
5) Betimleme, sınıflama,kıyaslama, neden-sonuç ilişkilendirme gibi teknikleri kullanarak yazabilir.
6) Görsel ve sözel yaratıcı metinler üretir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazar ,hedef kitle ve amaç CUBİSteki ders akış planının incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 okuduğundan/dinlediğinden not alma ve özet çıkarma Özet yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Metinlerin bağıntı, tutarlılık , birlik gibi özellikleri yazılı ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Yaratıcı yazma örnekleri yazılı ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
5 fikir yazıları okuma ve analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
6 yazının içerik ve düzeni okuma ve analiz Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 uygulama örnekleri okuma ve analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav ders kaynaklarına okuma Yazılı Sınav
9 Betimleme teknikleri yazılı ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 sınıflama okuma ve analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 kıyaslama yazılı ödev
12 neden-sonuç ilişkilendirme okuma ve analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Haber metni üretme I yazılı ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 fikir yazıları yazılı ödev Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Tartışmacı yazma yazılı ödev Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kaynaklarına okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar