DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce Çeviri Becerileri AS   424 8 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Figen YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİGEN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı İngilizce-Türkçe dilleri arasında karşılıklı olarak sözlü ve yazılı metinlerin çevrilmesi, bu sürecin hem her iki dllde sözcük ve kavram bilgilerinin geliştirilmesi, hem de kültürel karşıklar konusunda farkındalık yaratma
Dersin İçeriği
Çeviri bilimin alanındaki temel kuram yöntem ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün İngilizce /Türkçe metinleri karşılıklı çevirme; aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alana ilişkin temel kuram, kavramları öğrenir.
2) Farklı metin türlerini iki dilde ayırt eder.
3) Farklı metinlere uygulanacak çeviri teknikleri konusunda farkındalık kazanırlar.
4) Başlıca çeviri kuramlarının nasıl işlediğini metinler üzerinde analiz eder.
5) Farklı düzeydeki metinleri çevirebilir.
6) Atasözü, deyim vb. kültüre özgü anlamları ayırt ederek çeviri yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse genel Giriş - Anlatım
Soru-Cevap
2 Tarihsel perspektif içinde çeviribilim okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Başlıca Çeviri kuramları ve teknikleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Gazete metinleri çeviri ve uygulamaları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 gazete haberleri çevirisi web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Kısa öykü çevirisi Örnek incelemeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 anı yazıları web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav ders kaynaklarının okunması Yazılı Sınav
9 Deyim ve atasözleri çevirisi örnek bulma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Mektup ve otobiyografi çevirisi örnek bulma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Fıkra çevirisi ve kültürel ögeler örnek bulma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Şiir çevirisi ve kültürel ögeler örnek bulma çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Teknik metinlerin çevirisi okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 çeşitli metinler üzerine uygulamalar metin seçimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 çeşitli metinler üzerine uygulamalar metin seçimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kaynaklarının okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar