DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enformasyon Ağları AS   348 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fırat BERKSUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FIRAT BERKSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enformasyon toplumu kuramlarını ele almayı ve medya ve enformasyon teknolojilerinin tarihsel gelişim aşamalarını incelemeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde enformasyon kavramı, medya ve enformasyon teknolojilerinin tarihi, fordizm/post-fordizm, modernlik/post-modernlik tartışmaları, ağ toplumu gibi konular yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enformasyon toplumu kuramlarını tanır.
2) Enformasyon ve ağ kavramlarının tarihsel arka planını değerlendirir.
3) Teknoloji ve toplum ilişkisi ile ilgili temel yaklaşımları açıklar.
4) Enformasyon teknolojilerinin gelişimi ile birlikte siyaset, hukuk, sanat gibi alanlarda ortaya çıkan yöntem ve sorunları inceler.
5) Sosyal bilimlerde dijital kültürleri araştırmak için kullanılan yöntemleri karşılaştırır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş - Anlatım
2 Enformasyon Toplumu Nedir Okuma/sunum Anlatım
3 Enformasyon Teknolojilerinin Tarihi 1 Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
4 Enformasyon Teknolojilerinin Tarihi 2 Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
5 Fordizm/Post-fordizm Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
6 Modernlik/Postmodernlik 1 Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
7 Modernlik/Postmodernlik 2 Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Zaman,uzam ve toplum Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
10 Ağ toplumunda kimlik Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
11 Küresel düzen - toplumsal hareketler Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
12 Küreselleşme ve devlet Okuma/sunum
13 Özgür yazılım/telif hakları Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
14 Teknolojiyi nasıl sorgulamalı Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
15 Gelecek öngörüleri, karşı-ütopyalar Okuma/sunum Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar